Tekstboks:

Sand, strand og  skov

Velkommen til Skærby Strand

Grundejerforenings hjemmeside

 

Generalforsamling 2019 er planlagt til:

 

Søndag d. 7. juli kl 10.00, Rørvig Centret

 

Materialet til generalforsamlingen finde her

 

For generalforsamlingen foreligger følgende dagsorden:

 

1.        Valg af dirigent.

 

2.          Bestyrelsens beretning. Se bilag side 3.

 

3.          Forelæggelse af foreningens årsregnskab for 2018 til godkendelse. Se bilag side 5.

 

4.          Indkomne forslag:

             Forslag om rensning af stranden for tang. Se bilag side 7.

            

             Bestyrelsen foreslår:

             1. Godkendelse af genoptagelse af opkrævning af vejbidrag. Se bilag side 7.

             2. Oprettelse af en forskønnelsespris. Se bilag.

                         

5. Fastlæggelse af kontingent for 2020. Budget fremlægges til orientering.

             Se bilag side 8.

 

6.          Forelæggelse af Vejfondens regnskab og budget. Se bilag side 10.

 

7.          Valg til bestyrelsen, suppleanter, revisorer og revisorsuppleanter.

                         

             I henhold til vedtægterne (2/2/1) er 1 bestyrelsesmedlem på valg, der skal derfor              vælges:

             1 bestyrelsesmedlem for 3 år.

                          Ulla Træden er villig til genvalg.

             2 suppleanter.

Nuværende suppleanter: Charlotte Bjerregaard og Mette Grièse er begge villige til genvalg.

             2 revisorer.

Nuværende revisorer: Bente Hansen og Frederik Studstrup er begge villige til genvalg.

             1 revisorsuppleant: Nuværende revisorsuppleant:

Flemming O. Jensen er villig til genvalg.

 

8.          Eventuelt.

 

Under generalforsamlingen serveres koldt kildevand, og i en pause er der buffet med kaffe/te og brød.

 

Efter generalforsamlingen vil Henrik Grüttner fortælle om et nyt initiativ fra Danmarks Naturfredningsforening i Odsherred om naturpleje på sommerhusgrundene. HG sidder i bestyrelsen for Danmarks Naturfredningsforening i Odsherreds.

 

           Med venlig hilsen

           Bestyrelsen.

 

NB: Bestyrelsen gør opmærksom på, at indbyrdes konflikter mellem grundejere ikke er bestyrelsens arbejdsområde.

HUSK altid at være opmærksom på sikkerheden i området:

Efter generalforsamling 2009 holdt Beredskabschef Jens Larsen, Odsherred kommune, foredrag om ”Sikkerheden i fritidshusområdet”.

 

Hermed en sammenfatning af de vigtigste pointer:

· Når der er afbrændingsforbud, er åben ild forbudt!
– Brug af gas-, el- eller trækulsgrill er dog tilladt.

· Ved alarmering med 1-1-2: Brug, hvis det er muligt, fastnettelefonen. Brandvæsnet kan spore den hurtigere end mobilen.

· Frihold vejene for vegetation efter kommunens anvisninger. Tæt bevoksede rabatter og lavthængende grene kan hindre redningskøretøjer i at nå frem i tide eller i det hele taget. Beskær flere gange årligt – træer har det med at vokse!

· Husk at brand- og redningskøretøjer kræver plads: - Ryd rabat og vejside, så redningsfolk hurtigt og let kan komme ud af bilerne og komme til redskaberne langs køretøjet.

· Anbring klart og tydeligt husnummerskilt ude ved vejen og i synlig højde. Husk, at ambulancefolk ikke har lokalkendskab.

· Hav røgalarm, evt. ildslukker i fritidshuset, og hav en tilsluttet og fungerende vandslange tæt på huset.

· Grenaffald må ikke afbrændes i det fri i perioden 1/3 til 1/10, hvis der er under 10 m. til nærmeste bygning og hvis der er under 30 m. til nåletræsbevoksning, stakke, eller til strå- og ondulinetag.

· Haveaffald må ikke afbrændes i haven, men skal køres til forbrænding på godkendt anlæg.

· OBS: Går det galt, er der strenge straffe for ildspåsættelse: Fra hæfte til fængselsdom på livstid.

· Ved bortkørsel af kvas: Læs traileren ordentligt, så den ikke kan komme i slinger og vælte bilen.

 

Sammenfattet af Marianne Kibenick

 

Pas også på med at efterlade løse net på grunden - de kan udgøre en risiko for dyrene

En grundejer har gjort bestyrelsen opmærksom på at løse net - som f.eks. fodboldmål o.l. - kan udgøre en risiko for dyrelivet.

Se f.eks. her - hvor et rådyr bliver fanget i et net: http://nyheder.tv2.dk/lokalt/2018-08-09-hundefoerer-advarer-raadyr-forvilder-sig-ind-i-fodboldnet

 

Også fugle eller harer kan blive fanget i et net.

 

Bestyrelsen opfordrer derfor til at man sørger for at fjerne de frie / løse net fra grunden, når de ikke benyttes.

Nu hjertestarter Skærbyvangen 24 - se mere på kortet længere nede på siden:

Her finder du hjertestarteren:

Skærbyvangen 24