Sand, strand og  skov

Generalforsamling 2007

Bestyrelsen har valgt at beretningen i år går fra generalforsamling til generalforsamling, og ikke som tidligere at følge regnskabsåret.

 

60 års jubilæumsfesten, dagen før sidste generalforsamling, var en stor succes og glæden varede sommeren over med mange positive tilbagemeldinger. Festudvalget havde gjort et stort vellykket arbejde, og bl.a. arrangeret et stort lotteri der resulterede i ”The Tommy group” - ­10 m/k’er i blå bluser med røde stjerner. Et herligt syn. Stemningen, vejret og de mange taler og underholdning og ikke mindst det smukke telt vi havde fået lov at opstille på stranden, gjorde aftenen til en stor oplevelse for de fremmødte.

 

Som det vil fremgå af regnskabet, har foreningens økonomi det godt og det har vist sig rigtigt at flytte indbetalingerne til starten af året og med en selvstændig udsendelse. Det har bevirket at indbetalingerne er kommet i løbet af en kort periode og derved lettet kassererens arbejde.

 

Bestyrelsen har i perioden arbejdet med:

 

1. Foreningens vedtægter

De reviderede vedtægter er blevet finpudsede i henhold til de bemærkninger der fremkom generalforsamlingen. Vedtægterne blev udsendt sammen med referatet fra sidste generalforsamling.

 

2. Vejene

Renoveringen af vores veje med ændring fra asfalt til grus er nu tilendebragt. Nu følger vedligeholdelsen i henhold til det vejvedligeholdelsesbudget som blev vedtaget på sidste generalforsamling. Det er meningen at alle grusveje får ny topbelægning hver 4 - 5 år. Skærbyvangen skal asfaltrepareres, der er steder hvor asfalten er knust og et par bump er ødelagte. Vi mangler indkøb af nogle navnesten nogle af vejene så alle vore veje har vejsten.

Bestyrelsen har modtaget et forslag til udformning af vores vejprofiler, skiltning og hastighed. Der nedsættes derfor et arbejdsudvalg som interesserede kan melde sig til.

 

3. Fremtidsværkstedet

Fremtidsgruppen har siden sidste generalforsamling fortsat arbejdet med at udforme en målsætning for Skærby Strand området, som en udmøntning af §3 i vedtægterne. Denne målsætning forventes fremlagt på næste års generalforsamling når den har været drøftet grundigt i bestyrelsen. Målsætningen indeholder elementer om natur og miljø, bebyggelsen og den måde grundejerforeningen bør arbejde med forholdene.

Overskuddet fra salget af foreningens bog ”Fra flyvesand til fritidsland”

dækker udgifter til naturbevarende aktiviteter, og fremtidsgruppen har igen i år gennemført en ’naturvandring’ med Jørgen Stoltz – d. 19. maj – med 28 deltagere. Vejret var dejligt og vi lærte mange nyttige ting om pasning og pleje af lyng, buske og træer. Mange af Stoltz gode råd er samlet op på foreningens hjemmeside – www.skaerbystrand.dk (se nedenfor).

Fremtidsgruppen har lagt op til gennemførelse af en vandring igen næste år, og vil arbejde for at den bliver fokuseret mere på grundene i baglandet, med temaet ’hvordan får man en nem naturgrund?’

Og så står fremtidsgruppen også bag initiativet til at invitere Jørgen Stoltz til at komme med et oplæg efter dette års generalforsamling.

 

Et andet konkret tiltag er, at det er udformet en henvendelse til Odsherred kommune om ’Lergraven’ mellem Skærbyvangen, Rørvigvej og Skærby Camping. Dette område var for 50-60 år siden et åbent og dramatisk område som datidens børn kunne lege i, men er nu vokset helt til som skov. Bestyrelsen har på opfordring fra fremtidsgruppen rettet henvendelse kommunen om at igangsætte et retablerings- og naturplejeprojekt for dette område.

 

4. Hjemmesiden www.skaerbystrand.dk

bliver jævnligt opdateret og der ligger alle oplysninger om foreningen: Adresser og telefonnumre, generalforsamlingsreferater, indkaldelser, vedtægter, regler om godt naboskab, foreningens aktiviteter (aktivitetsdag og naturvandring).

 

5. Andet

Vibo: På mødet sidste år var der enighed om at fortsætte med et årligt møde. Dette har bestyrelsen ikke fundet værd at bruge tid på p.g.a. Vibo’s meget ubøjelige holdning til at beholde pigtrådshegnet. I stedet vil bestyrelsen gerne have generalforsamlingens godkendelse til at iværksætte et hegnssyn som vil kunne afklare lovligheden af pigtrådshegnet.

 

En uønsket avisomtale: I marts 2007 kunne vi i Holbæks Amts Venstreblad læse, at Skærby Strand Grundejerforening angiveligt havde rettet en voldsom kritik af Grønt råd på grund af rådets afslag på økonomisk støtte til et landsdækkende projekt om cigaretskodder på Danmarks strande. Kritikken kom dog ikke fra foreningen, men fra en beboer i vores område, der for flere år siden har søgt fondsmidler til sit projekt i foreningens navn. Da foreningens bestyrelse tidligere har afvist at involvere foreningen i det pågældende projekt, fandt vi det påkrævet straks at skrive til den involverede fond og Grønt Råd med en understregning af, at foreningen ikke står bag projektet. Det er desuden blevet indskærpet både overfor den pågældende beboer, at kun bestyrelsen eller generalforsamlingen kan tegne foreningen eller træffe afgørelser på foreningens vegne.

 

Poppelvej 1: På hjørnet af Skærbyvangen og Poppelvej har en grundejer anlagt en 2,5 m høj og 13 m lang jordvold helt ud til vejen. Dette er til stor gene for alle, der passerer stedet til fods, på cykel eller i bil. Vi har derfor rettet henvendelse til grundejeren, og da dette i skrivende stund har været uden resultat, er Odsherred kommune anmodet om at gå ind i sagen med henblik på at få fjernet jordvolden.

 

At vejene forbliver pæne og vedligeholdte kræver, at vi alle passer på dem ved dels at sørge for en god afvanding, hvor dette ikke findes i forvejen, og dels ved ikke at køre for stærkt. Vi vil få endnu bedre veje, hvis alle beskærer og fjerner beplantning og andre hindringer indenfor min. 40 cm. fra hver vejside. Dette vil sikre både ordentlig afvanding og overblik. Det er lidt af et paradoks, at vi godt vil have ordentlige veje at køre på, men ikke vil afgive pladsen til det. Alle grundejere må gøre deres til at vejene er rydelige og har den bredde som er nødvendig for ikke at ødelægge køretøjerne.

 

Bestyrelsen har med sit arbejde fået sat procedurer i gang for at foreningens område i fremtiden kan bevare sit naturpræg. Dels er vejenes vedligeholdelse planlagt og dels er der med fremtidsgruppen arbejde lagt op til at få udarbejdet en differentieret målsætning som kan sikre det rekreative miljø. Det er et arbejde som blev startet i forlængelse af bogprojektet og foregår i fremtidsgruppens regi.

 

At tage vare på Skærby Strands natur er efter bestyrelsens opfattelse en meget vigtig opgave for foreningen. Hver enkelt grundejer spiller her en vigtig rolle, men det er helheden, der er afgørende for at naturen beholder sit særpræg. Opgaven skal ikke bare løses på den enkelte grund, men også hen over hegnet, og i foreningsregi. Bogen om Skærby Strand beskriver netop vores områdes forskellige karakteristika (stranden, den grå klit, flyvesandet, plantagen og agerjorden) og er dermed et godt udgangspunkt for naturpleje.

 

Det er bestyrelsens håb, at vi alle kan stå sammen om at bevare Skærby Strand som et smukt og troværdigt landskab i mange år fremover.

 

 

Skærby Strand Grundejerforening

Bestyrelsen

 

 

Bestyrelsens beretning 2006-07: