Sand, strand og  skov

Generalforsamling 2009

Referat af ordinær generalforsamling i Skærby Strand Grundejerforening

Søndag d. 12. juli 2009 kl. 10.00 i Rørvigcentret

 

Tilstede: 85 deltagere repræsenterende 73 matrikler – heraf 16 ved fuldmagter

Fra bestyrelsen deltog: Henrik Grüttner (HG), formand; Gitte Berger (GB), sekretær; Ole Kristensen (OK), vejformand, Tina Katja Nørregaard (TN) og Magrethe Libak Stollberg (MLS), kasserer.

Henrik Grüttner byder velkommen.

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent

Henrik Rask foreslået og valgt med akklamation. Det fastslås, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.

 

2. Bestyrelsens beretning (klik for at læse)

HG beklager, at nogle grundejere har fået udsendelsen til generalforsamlingen med fejl. Beretningens side 2 manglede og uddeles nu til dem, der mangler den.

 

HG gennemgår beretningen og opfordrer til nedsættelse af et udvalg i forbindelse med p. 5 i beretningen efter problemer med tømning af affaldsbeholdere på nogle veje. Manglende beskæring af træer og buske forhindrer renovationsselskabet i at køre på vejene med deres store vogne. Ang. p. 10 i beretningen opfordrer HG naturinteresserede til at henvende sig til fremtidsgruppen/bestyrelsen.

Kommentarer til beretningen.

Ang. p. 2 – Strandbænke

(Sol 15) Forespørgsel om vi kan få lov til at genopsætte bænken ud for Strandvangen.

HG: Roskilde Miljøcenter vil afslå; desuden er grundejeren ikke interesseret i at have en bænk stående på sin grund, men vi har fortsat 5 af de 6 oprindelige bænke stående.

Ang. p. 5 – Affald

Generel debat om problemer med afhentning af affald pga. utilstrækkelig beskæring af træer og buske samt måden, hvorpå hegn placeres. Problemet findes især på den smalle Lyngvangen, som danner ”baghave” til både Birkevangen og Skærbydal. Generne hindrer kørsel med slamsuger, renovationsvogne og redningskøretøjer.

Diskussion om hvem der har pligt/ret til at beskære.

(Bi 23) Hegn skal ifølge loven placeres 0,5 m fra skel og inde på egen grund. Man betaler ikke ejendomsskat af den del, som er lagt ud til vej.

(Sd 20) mener, at Lyngvangen ikke oprindelig var tænkt som vej, så skellet er vejmidten. Hun beklager, at der fortsat er problemer med fremkommeligheden ad sti mellem Lyngvangen og Skærbydal. HG appellerer til den grundejer, som kan skaffe denne adgang. – Forslag om at naboer i de berørte områder aftaler samarbejde om beskæring og evt. bortkørsel. - Ved udlejningshuse kontaktes ejerne/deres repræsentanter, hvis der er problemer.

HG lover, at et tidligere nedsat vejudvalg (samt andre interesserede i dette arbejde) vil blive indkaldt. Medlemmer af vejudvalg: Nicolai Vestergaard-Hansen, Ole Kristensen, Jan H. Olsen og Flemming Otto Jensen.

Ang. p 8 – Vibo-hegnet

Debat om pigtrådshegnets eksistens. HG påpeger, at vi ikke kan argumentere mod lovlige forhold (jvnf. mødet 24-05-09). Forsamlingen opfordrer til at fortsætte dialogen med Vibo Grundejerforening, primært af hensyn til naturbeskyttelsen. Der bliver med stort bifald vedtaget følgende udtalelse:

Generalforsamlingen ønsker arbejdet for fjernelse af  hegnet fortsat ved nyt hegnssyn, idet det tidligere fra 1984 måske er forældet.

Ang. p. 10 – Naturpleje

Der er generel interesse for naturvandringer.

Herefter bliver bestyrelsens beretning godkendt.

 

3. Regnskab 2008 v. kassereren

Man bedes meddele, hvis ens mailadresse ændres. Brug gerne rettebladet, som var vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen.

Kommunen har været behjælpelig med at sende manglende oplysninger bl.a. i forbindelse med ejerskifte – samarbejdet fungerer godt.

For meget indbetalt kontingent vil fremover ikke blive tilbagebetalt, men bogføres som gaver til foreningen, medmindre de pågældende selv henvender sig og oplyser kontonr. for tilbageføring..

Der vil fremover ikke blive udsendt breve eller mails til grundejere, som ikke har betalt kontingent i to år, da de betragtes som udmeldte. Man er dog stadig velkommen til at følge foreningen på hjemmesiden www.skaerbystrand.dk, hvor bl.a. referatet fra generalforsamlingen kan ses.

 

Regnskabet 2008 gennemgås. Store mødeudgifter skyldes et ekstraordinært aftenarrangement for bestyrelsen. Det har været nødvendigt at investere i udstyr til EDB, som har nedsat og fortsat vil begrænse udgifter til kontorhold.

Regnskab for udgivelseskonto er udsendt som bilag til indkaldelsen.

Kommentarer til regnskab 2008:

LN 17 – foreslår at der fremlægges statistik/opgørelse over betalingsforhold, restancer m.m. samt at der bliver indført tvungent medlemskab af grundejerforeningen.

MLS: 20 ud af ca. 280 mangler at betale for 2008. Man skal i henhold til vedtægterne betale kontingent for hver matrikel, man ejer. –Tvungent medlemskab ville kræve tinglysning.

Regnskabet godkendes.

 

4. Budget 2009, 2010, 2011 (incl. forslag om kontingentforhøjelse)

HG gennemgår budgettet og redegør for behovet for kontingentforhøjelse fra 150,- til 200 kr. årligt.

Kommentarer til budget:

(Sd 17) anser forhøjelsen for latterligt lille og foreslår en tredobling.

(OS 12) tilslutter sig forhøjelsen men spørger, om GF kunne afholdes et billigere sted.

HG forklarer fordelene ved Rørvigcentret. MLS har undersøgt andre muligheder, som hverken er billigere eller kan rumme 100 personer.

MLS påpeger, at en fordobling af det nuværende kontingent vil være rigeligt.

(Bi 3) foreslår en kontingentforhøjelse til 300,- kr.

Ændringsforslaget til 300,- kr. i kontingent pr. år vedtages med stort flertal. 4 stemmer imod.

(Bi  23) opfordrer GF til at bevilge bestyrelsen en ”bytur” som kompensation for gratis arbejde, hvilket bliver godkendt.

Budgettet godkendes, og HG takker for tilliden.

 

5. Vejfond ved vejformanden

OK nævner, at vejbidrag opkræves af alle grundejere via ejendomsskatten. Udtrykker tilfredshed med samarbejdet med entreprenør Søren ’Skovhugger’ Christiansen vedr. reparation af grusvejene.

OK gennemgår regnskabet, og HG forklarer, at udgifter til bl.a. vejsten fremover vil blive bogført her.

Kommentarer til vejfonden:

(Bi 29) foreslår grusbunker lagt ud til brug for grundejere ved udbedring af nye huller. OK: To gange årligt lægges der en grusbunke ved det tidligere telefonhus. Dette grus er ikke til privat brug (fx indkørsler) og må ikke ”suppleres” med grundejeres egne grusrester, som er uegnede til vejformål.

HG lover på opfordring, at vejregnskabet fremover udsendes som bilag. Dette års regnskab udsendes sammen med referatet fra GF.

(Bi 23) Vejsten med navnet Birkevangen kan ikke ses. HG lover at få problemet løst.

(Blo 14) Hajtænderne ved udkørsel fra Blomstervangen er slidt bort og bør males op.

OK lover at påpege det, når han har møde med kommunen 13.07.09. – Evt. yderligere kommentarer vedr. vejene bedes sendt til OK via e-mail: ole888@ducati.dk.

(Som 11) ønsker at vide, om Sommervangen og Laurits Nielsens Vej vil blive gravet op og få nedlagt elkabler m.m. ligesom andre veje – hvilket HG udtrykker forventning om.

Støv ved kørsel på grusveje udløser en livlig debat. Der foreslås påførsel af forskellige produkter, som skulle kunne binde støvet, fx kalciumklorid, ler, vejsalt.

Foreningen bibeholder grusvejene, og brugerne opfordres til langsom kørsel – max 20 km/h. Man må ikke selv begynde at ”behandle” vejen ud for sin matrikel! – Vejudvalget vil undersøge, hvad der kan gøres.

 

6. Indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

Bestyrelsen har et forslag om tilføjelse til ”Regler for godt naboskab”:

Skån klitten og udsigten. Tag din båd eller kajak hjem på egen grund, hvis ikke den benyttes i længere tid.

Alle både og kajakker skal være væk fra grundejerforeningens områder neden for Elefantstien og Skærbydal i perioden 1. oktober til 1. maj.

 

HG redegør for forslaget med en aktuel tilføjelse vedr. opsætning af pæle med fortøjning og spil. Bestyrelsen har et ændringsforslag til ovennævnte. Forslaget foreslås ændret med henvisning til strandbeskyttelsesloven.

Der må ikke etableres pæle o.l. til fortøjning eller optrækning af både på foreningens områder

Stor debat om hvordan og hvor længe både må placeres i klitterne, om de er med til at skabe aktivitet på stranden, eller om de begrænser andre aktiviteter.

Både, der ligger på private grunde, kan ikke kommenteres; forslaget gælder foreningens grunde ud for Elefantstien og Skærbydal.

Enkelte stemmeberettigede havde forladt lokalet.

56 stemmer for bestyrelsens ændringsforslag. 11 stemmer for det oprindelige forslag. 3 undlader.

 

7. Valg til bestyrelsen

a. Magrethe Libak Stollberg og Ole Kristensen genvælges med akklamation.

b. Suppleanterne Jan Olsen og Henrik Rask genvælges med akklamation.

Revisorerne Flemming Jensen og Nicolai Vestergaard-Hansen genvælges med akklamation. Som revisorsuppleant vælges Karsten Møller.

 

8. Eventuelt

(Ga 8) ønsker at vide, hvad man gør ved ”herreløse” både placeret på ens private grund.

HG påpeger, at vi kun har indflydelse på foreningens arealer.

(Sv 19) advarer mod at der på grundene afbrændes haveaffald, hvilket slet ikke må finde sted efter 1. marts pga. ekstrem høj brandfare.

(Bi 18) ønsker navne fjernet fra tidligere års referater (2007 og før). HG lover, at der vil blive ”ryddet op” i referaterne.

(Bi 29) spørger, om overflødige vejnavneskilte vil blive fjernet. Det lover OK.

(OS 12) foreslår svampetur som naturvandringsemne.

(Sol 22) der køres alligevel mod stranden, selv om der står lukket/privat vej. - Bestyrelsen undersøger muligheden for et skilt med teksten: Ingen adgang til stranden.

                 

Referat: Gitte Berger

 

Referatet godkendt af:


Henrik Rask, dirigent  / Henrik Grüttner, formand