Sand, strand og  skov

Generalforsamling 2010

Bestyrelsens beretning 2009 - 10:

Bestyrelsen har i perioden siden sidste generalforsamling arbejdet med:

1.     Vejene m.v.
Indsatsen i det forløbne år har fokuseret på vedligeholdelse.

       Bestyrelsen er fortsat tilfreds med samarbejdet med Søren ’Skovhugger’ Christiansen og vil forsætte dette.

       Der er stadig mange steder langs vejene, hvor reglerne om beskæring ikke overholdes. Det giver problemer både med renovationen og med sikkerheden.

       Sidste år oplevede vi i forsommeren på flere veje, at renovationsfolkene i flere uger ikke ville hente affald på grund af manglende beskæring. Det ville være dejligt at undgå den slags problemer i år. Så alle opfordres derfor til at sørge for effektiv beskæring ud mod vejene.

       Husk at kommunen henter grene i vores område d. 13. sept. og d. 15. november. NB: Maksimalt 10 bundter, maks. længde 1 meter og maks. vægt pr bundt: 20 kg.

       Vejudvalget har i årets løb afholdt 3 møder og har i Pinsen gennemført en grundig gennemgang af området. Derudover arbejder udvalget med forslag til fartdæmpning og begrænsning af støvgener.

2.     Både på stranden

       Vi har med glæde konstateret, at den nye regel om fjernelse af både fra strand og klit om vinteren har virket. Bortset fra ganske enkelte har klit og strand været fri for både i den forgangne vinter.

3.     De nye affaldsbeholdere

Vi er vel så småt ved at vænne os til de nye beholdere. Husk i sommerens løb at emballere affaldet, så vi undgår lugtgener.

4.     Kommunens planer for kloakering

       Kommunen barslede sidste vintermed et forslag til ændring af spildevandsplanen for kommunen. Dette forslag vil betyde, at alt spildevand i kommunen – også fra sommerhusene – skal renses på to centrale renseanlæg, og at områderne dermed skal kloakeres. Dette vil ifølge planen skulle ske for vores område i 2034 – og vil udløse et tilslutningsbidrag på ca. 35.000 kr. i dagens penge samt udgifter til selve tilslutningen.

       Bestyrelsen skrev i forbindelse med høringen af planen en kommentar, men dette havde ingen effekt.

       Vi har derfor nu indledt et samarbejde med FSNR om indsendelse af en klage til Miljøministeriet over den manglende miljøvurdering af projektet og det urimelige i at kloakere de områder, hvor den nuværende ordning med septiktanke og sivedræn fungerer uden af have miljømæssige konsekvenser.

Husk at man kan læse mere om affaldsbeholdere, byggetilladelser og meget andet på kommunens ’landligger’-side www.odsherred.dk/landligger.

5.     Hegn mod Vibo
Som beskrevet sidste år afholdt bestyrelsen møde i 2009 med flere medlemmer af Vibo’s bestyrelse for at drøfte situationen m.h.t. hegnet – især pigtrådshegnet.

       Hovedpunkterne fra dette møde var:

Hegnet er etableret i 1935 og er placeret 0,5 meter inde på Vibo’s matrikler.

Et kommunalt hegnssyn i 1984 konstaterede, at hegnet er lovligt ifølge Hegnssynsloven.

På Vibo’s generalforsamling i 1993 blev det besluttet ”at lade hegnet overgro eller gradvis erstatte af levende hegn”.

Vibo Lodsejerlaug vil således ikke forny pigtråden, men ønsker at fastholde afgrænsningen af foreningens område.

Adgang kan ske ad Vibo Hovedvej, og man er velkommen til at gå tur i området, men ikke til at gå til stranden denne vej.

Vi er blevet gjort opmærksomme på, at Vibo i foråret har etableret nyt hegn ved Blomstervangen – formodentlig i ønsket om at ’fastholde afgræsningen af foreningens område’. Dette blev gjort på en meget ubehagelig måde, og det finder vi uacceptabelt, hvad vi har meddelt Vibo’s bestyrelse skriftligt.

Vi har derudover fået en landmåler til at eftersøge dokumentation for det afholdte hegnssyn uden held, ligesom vi har forespurgt Vibo om dokumentation uden resultat.

På denne baggrund har vi besluttet at lægge op til gennemførelse af et projekt, der har til formål at afprøve lovligheden af hegnet. Vi har fået tilbud fra en landmåler på en opmåling af hegnets placering langs Elefantstien, idet denne vej tilhører foreningen. I tilfælde af at hegnet er placeret ulovligt, kan vi derfor som forening rejse en hegnssag. Se forslag nr. 1 til beslutning.

Alle grundejere med skel mod Vibo kan på samme måde rejse en hegnssag ved at indsende en formular til kommunen og indbetale 1.125 kr. Se mere på: http://www.odsherred.dk/page197.aspx

6.     Fremtidsgruppen
Fremtidsgruppen har i årets løb afholdt et enkelt møde. Gruppen har arbejdet videre med forslaget til lokalplan, som nu foreligger i udkast. Udkastet er sendt til kommunen, som principielt er positiv over for at igangsætte en ’lokalplanproces’ for vores område, men som samtidig meddeler, at de har mange højt prioriterede sager, inden de når til vores. Vi vil på generalforsamlingen orientere om trinene i en sådan proces, der bl.a. indebærer høring af planen hos alle berørte.

7.     Projekt naturpleje

       Med henblik på at støtte grundejerne i at finde den rigtige beplantning og fastholde områdets naturpræg søgte bestyrelsen sidste år Udvikling Nordvestsjælland om støtte til at få gennemført en biologisk jordbundskortlægning og udarbejdet en plejevejledning for området. Vi fik tilsagn om ca. 61.000 kr. og har siden fået tilsagn fra Friluftsrådet om yderligere 22.000 kr., men desværre afslag fra Arbejdsmarkedets Feriefond.

       Vi mangler således stadig 45.000 kr. for at kunne igangsætte projektet. Med tanke på foreningens gode økonomi er det fristende af lade foreningen finansiere denne del. Se forslag nr. 2 til beslutning.

       Naturplejevandring med Jørgen Stoltz blev gennemført lørdag d. 15. maj (i silende regn) med ca. 30 deltagere.

8.     Bogprojektet

       Til orientering kan vi oplyse, at der nu er mindre end 80 bøger tilbage. Bestyrelsen har besluttet, at vi vil beholde 10 eksemplarer til foreningens arkiv.

9.     Medlemskab af FSNR

       Som nævnt har vi indledt et samarbejde med Foreningen af Sommerhusgrundejerforeninger i Nykøbing-Rørvig om klage vedr. kloakering.

       I den sammenhæng er vi blevet klar over det nyttige i at være organiseret i et større netværk med effektiv repræsentation i forhold til kommunen og andre ’organer’. FSNR er bl.a. repræsenteret i:

Sommerhusrådet for Odsherred Landliggere (SOL) som kommunen opfatter som deres kontaktorgan til sommerhusejerne.

Grønt Råd i Odsherred (via KSO)

Odsherred Turistråd og

Odsherred Forsyningsselskab A/S (via ’kontaktgruppe’)

FSNR har hjemmesiden www.fsnr.dk med mange nyttige oplysninger.

FSNR er yderligere medlem af Fritidshusejernes Landsforening, som varetager sommerhusejernes interesser over for Staten, Regionerne, Miljøcentrene og kommunerne (KL). Denne landsforening skal således altid høres ved ændring af love eller nye love der vedrører sommerhusejerne.

Landsforeningen driver hjemmesiden www.mitsommerhus.com

Ved medlemskab af FSNR kan man søge gratis juridisk vejledning hos Landsforeningens advokater – noget som vi eksempelvis kunne gøre brug af i forhold til hegnet mod Vibo.

       Medlemskab af FSNR og Landsforeningen koster 28 kr. pr grundejer pr år.

       Bestyrelsen anbefaler, at vi melder os ind i FSNR og Landsforeningen. Se forslag nr. 3 til beslutning.

10.   Kommunikation med medlemmerne

Vi har i det forløbne år brugt e-mail til kommunikationen med de medlemmer, der har oplyst deres e-mailadresse. På nuværende tidspunkt har vi e-mail adresser på ca. 150 medlemmer.

Hvis vi ikke har din/jeres e-mail, bedes du/I sende en e-mail til kassereren: magrethe@stollberg.dk

Vi appellerer til medlemmerne om at indbetale kontingentet til tiden, så vi undgår ekstra arbejde og udgifter til rykkere – samt at sikre at der angives afsender på betalingen.

Igen i år har Magrethe stået med betalinger, som ikke kan identificeres. Det er helt nødvendigt for kassereren at få oplyst vejnavn og nummer ved kontingentindbetaling, ligesom det sparer meget detektivarbejde at blive informeret om ejerskifte.

I den sammenhæng kan vi fortælle, at vi har udarbejdet en velkomstfolder til nye beboere i området. Det vil blive præsenteret på generalforsam-lingen.

11. Betaling for flere matrikler

Enkelte grundejere, som ejer mere end en matrikel, betaler stadig kun for en. Dette er i strid med vedtægternes § 4, og vi opfordrer de pågældende til at respektere foreningens vedtægter.

På vegne af bestyrelsen

Henrik Grüttner

formand

Virum, 02-06-2010