Sand, strand og  skov

Generalforsamling 2009

Bestyrelsens beretning 2008 - 09:

Bestyrelsen har i perioden siden sidste generalforsamling arbejdet med:

 

1.     Vejene m.v.
Renoveringen af vejene blev afsluttet sidste år. Indsatsen i det forløbne år har fokuseret på vedligeholdelse.

       Vi har etableret et samarbejde med Søren ’Skovhugger’ Christiansen, der har maskineri i passende størrelse til vores veje og som arbejder til rimelige priser. Bestyrelsen har været tilfreds med dette samarbejde og vil forsætte dette.

       Efter en meget sendrægtig behandling hos stenhuggeren er der nu kommet vejsten op på Dalkrogen – tidligere Dalvangen – samt Gammarinavej, Solgårdsvej og Blomstervangen. Dermed er alle foreningens veje nu forsynet med vejsten med vejnavne.

       Der er stadig mange steder langs vejene, hvor reglerne om beskæring ikke overholdes, selv om det også er blevet bedre mange steder.

       Vi minder i den forbindelse om beredskabschef Jens Larsens oplæg om sikkerhedssituationen i vores område ved sidste generalforsamling.

       Husk at kommunen henter grene i vores område d. 7. sept. og d. 9. november. NB: Maksimalt 10 bundter, maks. længde 1 meter og maks. vægt pr bundt: 20 kg.

 

2.     Strandbænke istandsat og telefonhuset fjernet
Flere strandbænke var i en elendig forfatning eller sandet til. Vi bad derfor Søren Skovhugger om at renovere bænkene langs stranden og i samme omgang fjerne telefonhuset, der jo ikke længere havde nogen funktion.

 

3.     Klager til Miljøcenter Roskilde

I eftersommeren 2008 blev bestyrelsen gjort opmærksom på, at en beboer i området har klaget til Miljøcenter Roskilde over, at forskellige grundejere skulle have forsyndet sig mod reglerne i naturbeskyttelseslovens §15 om strandbeskyttelses-linje.

Denne lovgivning siger i korthed, at hvis man har en ejendom inden for strandbeskyttelseslinjen, må man ikke etablere nye bygninger eller beplantninger uden forudgående tilladelse / dispensation.

Man må derimod gerne fjerne bygninger og beplantninger, og i det hele taget skal man tilstræbe, at området henligger så åbent og naturligt som muligt.

De indgivne klager har indtil videre ikke givet anledning til væsentlige ændringer hos de pågældende grundejere, men har bevirket, at vi er blevet tvunget til at fjerne bænken for enden af Strandvangen, da den – lige som de øvrige bænke – i sin tid blev opsat af grundejerforeningen uden dispensation fra loven.

 

4.     Både på stranden

       Vi har desværre konstateret, at sidste års henstilling om at fjerne både fra strand og klit om vinteren ikke har virket. Der er derfor udarbejdet et forslag til en tilføjelse til samfærselsreglerne, som præsenteres til vedtagelse på generalforsamlingen.

       Vi mener i bestyrelsen, at det skæmmer vores fælles strand- og klitområder, når bådene og kajakkerne ligger der vinteren over. Det er selvfølgelig heller ikke godt for klitten.

       Bestyrelsen indskærper i det hele taget, at man er opmærksom på samfærdselsreglerne og sørger for, at eventuelle lånere eller lejere af husene bliver gjort opmærksom på disse få og enkle regler.

 

5.     De nye affaldsbeholdere

De nye affaldsbeholdere er dukket op i området og vi er vel så småt ved at vænne os til dem.

Mange grundejere har fået fjernet de gamle stativer og vi opfordrer de resterende grundejere til at få det gjort snarest.

Har man svært ved selv at få dette arrangeret, kan man frem til 1. august indbetale 175 kr på foreningens konto: reg.nr. 3565 - konto nr. 7068166

Ved indbetaling skal sommerhusadressen angives tydeligt.

Søren Skovhugger vil stå for fjernelsen, som vil ske i løbet af august.

 

6.     Kommunens planer for kloakering

       Kommunen barslede i vinterens løb med et forslag til ændring af spildevandsplanen for kommunen. Dette forslag vil betyde, at alt spildevand i kommunen – også fra sommerhusene – skal renses på to centralrenseanlæg og at områderne dermed skal kloakeres.

       Bestyrelsen har i forbindelse med høringen af planen skrevet en kommentar med følgende indvendinger:

       - Det kan ikke være rigtigt, at sommerhusejerne skal finansiere Odsherred kommunes nye kloakering og renseanlæg.

       - Hvis man fastholder, at der skal etableres kloakering og central rensning i sommerhusområderne, må man også undersøge de billigere og mere miljøvenlige, lavteknologiske løsninger.

       - Der er ifølge kommunens egne vurderinger ingen miljøproblemer med den nuværende ordning i området langs Kattegat.

       Vi forventer ikke at dette vil få kommunen til at ændre sin plan og må nok indstille os på at området bliver kloakeret. Dette vil ifølge planen skulle ske i 2034 – og vil udløse et tilslutningsbidrag på ca. 35.000 kr i dagens penge samt udgifter til selve tilslutningen.

Man kan læse mere om affaldsbeholdere, byggetilladelser og meget andet i referatet fra kommunens møde med sommerhusgrundejerforeningerne på www.odsherred.dk/page3313.aspx eller på kommunens nye ’landligger’-side www.odsherred.dk/landligger.

 

8.     Vibo
Som følge af mange klager gennem årene over pigtrådshegnet har bestyrelsen rettet henvendelse til Vibo om sagen.

       Dette udløste et møde med flere medlemmer af Vibo’s bestyrelse d. 24. maj. Hovedpunkterne fra dette møde var:

Hegnet er etableret i 1935 og er placeret 0,5 meter inde på Vibo’s matrikler.

Et kommunalt hegnssyn i 1984 konstaterede, at hegnet er lovligt ifølge Hegnssynsloven.

På Vibo’s generalforsamling i 1993 blev det besluttet ”at lade hegnet overgro eller gradvis erstatte af levende hegn”.

Vibo Lodsejerlaug vil således ikke forny pigtråden, men ønsker at fastholde afgrænsningen af foreningens område.

Adgang kan ske ad Vibo Hovedvej, og man er velkommen til at gå tur i området, men ikke til at gå til stranden denne vej.

Fra bestyrelsens side vil vi opfordre grundejerne til at respektere hegnet.

 

9.     Fremtidsgruppen
Fremtidsgruppen har i årets løb afholdt to møder. Gruppen har i år fokuseret på at udarbejde et lokalplanforslag, som nu foreligger i et foreløbigt udkast.

 

10. Projekt naturpleje

       Med henblik på at støtte grundejerne i at finde den rigtige beplantning og fastholde områdets naturpræg har bestyrelsen søgt Udvikling Nordvestsjælland om støtte til at få gennemført en biologisk jordbundskortlægning og udarbejdet en plejevejledning for området.

       Vi har fået et tilskud på ca. halvdelen af de 140.000 kr., projektet vil koste, og søger nu andre steder for at finde det resterende beløb. Mere om dette, når vi ved, om vi kan skaffe pengene.

       Vi planlægger naturplejevandring med Jørgen Stoltz lørdag d. 11. juli fra 14-16.30. Tilmelding til Henrik på hg@eco-forum.dk eller tlf. 40 20 34 64.

 

11.   Historiske vandringer
Bogens oplag er nu næsten udsolgt og indtægterne fra salget har givet foreningen midler til at igangsætte aktiviteter vedrørende naturpleje af vort område.

       Med baggrund i bogen og dens historier vil Marianne Kibenich på opfordring fra Odsherred Kulturhistoriske Museum i sommerens løb gennemføre tre vandringer i området for interesserede.

       Vandringerne vil foregå 29. juni kl. 19.00, 23. juli kl. 19.00 og 14. oktober kl. 11.00.

       Bemærk: Eventuelle interesserede skal tilmelde sig til Turistkontoret i Nykøbing Sj.

 

12.   Kommunikation med medlemmerne

Vi har i det forløbne år brugt e-mail til kommunikationen med de medlemmer, der har oplyst deres e-mailadresse. På nuværende tidspunkt har vi e-mail adresser på ca. 150 medlemmer.

Hvis vi ikke har din/jeres e-mail bedes du/I sende en e-mail til kassereren: magrethe@stollberg.dk

Vi appellerer til medlemmerne om at indbetale kontingentet til tiden, så vi undgår ekstra arbejde og udgifter til rykkere.

Det er helt nødvendigt for kassereren at få oplyst vejnavn og nummer ved kontingentindbetaling, ligesom det sparer meget detektivarbejde at blive informeret om ejerskifte.

 

13. Betaling for flere matrikler

Enkelte grundejere, som ejer mere end en matrikel, betaler kun for en. Dette er i strid med vedtægternes § 4, og vi synes, det er beklageligt, at de pågældende på denne måde udhuler foreningens økonomiske grundlag. Vi opfordrer derfor til, at man betaler for alle de matrikler, man ejer. Dermed får man jo også øget indflydelse.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 


Tekstfelt: Bestyrelsen har i perioden siden sidste generalforsamling arbejdet med:

1. 	Vejene m.v.
Renoveringen af vejene blev afsluttet sidste år. Indsatsen i det forløbne år har fokuseret på vedligeholdelse. 
	Vi har etableret et samarbejde med Søren ’Skovhugger’ Christiansen, der har maskineri i passende størrelse til vores veje og som arbejder til rimelige priser. Bestyrelsen har været tilfreds med dette samarbejde og vil forsætte dette.
	Efter en meget sendrægtig behandling hos stenhuggeren er der nu kommet vejsten op på Dalkrogen – tidligere Dalvangen – samt Gammarinavej, Solgårdsvej og Blomstervangen. Dermed er alle foreningens veje nu forsynet med vejsten med vejnavne. 
	Der er stadig mange steder langs vejene, hvor reglerne om beskæring ikke overholdes, selv om det også er blevet bedre mange steder. 
	Vi minder i den forbindelse om beredskabschef Jens Larsens oplæg om sikkerhedssituationen i vores område ved sidste generalforsamling. 
	Husk at kommunen henter grene i vores område d. 7. sept. og d. 9. november. NB: Maksimalt 10 bundter, maks. længde 1 meter og maks. vægt pr bundt: 20 kg.

2. 	Strandbænke istandsat og telefonhuset fjernet
Flere strandbænke var i en elendig forfatning eller sandet til. Vi bad derfor Søren Skovhugger om at renovere bænkene langs stranden og i samme omgang fjerne telefonhuset, der jo ikke længere havde nogen funktion.

3. 	Klager til Miljøcenter Roskilde
I eftersommeren 2008 blev bestyrelsen gjort opmærksom på, at en beboer i området har klaget til Miljøcenter Roskilde over, at forskellige grundejere skulle have forsyndet sig mod reglerne i naturbeskyttelseslovens §15 om strandbeskyttelses-linje. 
Denne lovgivning siger i korthed, at hvis man har en ejendom inden for strandbeskyttelseslinjen, må man ikke etablere nye bygninger eller beplantninger uden forudgående tilladelse / dispensation. Man må derimod gerne fjerne bygninger og beplantninger, og i det hele taget skal man tilstræbe, at området henligger så åbent og naturligt som muligt.
De indgivne klager har indtil videre ikke givet anledning til væsentlige ændringer hos de pågældende grundejere, men har bevirket, at vi er blevet tvunget til at fjerne bænken for enden af Strandvangen, da den – lige som de øvrige bænke – i sin tid blev opsat af grundejerforeningen uden dispensation fra loven.

4. 	Både på stranden
	Vi har desværre konstateret, at sidste års henstilling om at fjerne både fra strand og klit om vinteren ikke har virket. Der er derfor udarbejdet et forslag til en tilføjelse til samfærselsreglerne, som præsenteres til vedtagelse på generalforsamlingen. 
	Vi mener i bestyrelsen, at det skæmmer vores fælles strand- og klitområder, når bådene og kajakkerne ligger der vinteren over. Det er selvfølgelig heller ikke godt for klitten.
	Bestyrelsen indskærper i det hele taget, at man er opmærksom på samfærdselsreglerne og sørger for, at eventuelle lånere eller lejere af husene bliver gjort opmærksom på disse få og enkle regler.

5. 	De nye affaldsbeholdere
De nye affaldsbeholdere er dukket op i området og vi er vel så småt ved at vænne os til dem.
Mange grundejere har fået fjernet de gamle stativer og vi opfordrer de resterende grundejere til at få det gjort snarest.
Har man svært ved selv at få dette arrangeret, kan man frem til 1. august indbetale 175 kr på foreningens konto: reg.nr. 3565 - konto nr. 7068166
Ved indbetaling skal sommerhusadressen angives tydeligt. 
Søren Skovhugger vil stå for fjernelsen, som vil ske i løbet af august.

6. 	Kommunens planer for kloakering
	Kommunen barslede i vinterens løb med et forslag til ændring af spildevandsplanen for kommunen. Dette forslag vil betyde, at alt spildevand i kommunen – også fra sommerhusene – skal renses på to centralrenseanlæg og at områderne dermed skal kloakeres. 
	Bestyrelsen har i forbindelse med høringen af planen skrevet en kommentar med følgende indvendinger:
	- Det kan ikke være rigtigt, at sommerhusejerne skal finansiere Odsherred kommunes nye kloakering og renseanlæg.
	- Hvis man fastholder, at der skal etableres kloakering og central rensning i sommerhusområderne, må man også undersøge de billigere og mere miljøvenlige, lavteknologiske løsninger.
	- Der er ifølge kommunens egne vurderinger ingen miljøproblemer med den nuværende ordning i området langs Kattegat.
	Vi forventer ikke at dette vil få kommunen til at ændre sin plan og må nok indstille os på at området bliver kloakeret. Dette vil ifølge planen skulle ske i 2034 – og vil udløse et tilslutningsbidrag på ca. 35.000 kr i dagens penge samt udgifter til selve tilslutningen.
Man kan læse mere om affaldsbeholdere, byggetilladelser og meget andet i referatet fra kommunens møde med sommerhusgrundejerforeningerne på www.odsherred.dk/page3313.aspx eller på kommunens nye ’landligger’-side www.odsherred.dk/landligger. 

8. 	Vibo
Som følge af mange klager gennem årene over pigtrådshegnet har bestyrelsen rettet henvendelse til Vibo om sagen. 
	Dette udløste et møde med flere medlemmer af Vibo’s bestyrelse d. 24. maj. Hovedpunkterne fra dette møde var:
Hegnet er etableret i 1935 og er placeret 0,5 meter inde på Vibo’s matrikler. 
Et kommunalt hegnssyn i 1984 konstaterede, at hegnet er lovligt ifølge Hegnssynsloven.
På Vibo’s generalforsamling i 1993 blev det besluttet ”at lade hegnet overgro eller gradvis erstatte af levende hegn”. 
Vibo Lodsejerlaug vil således ikke forny pigtråden, men ønsker at fastholde afgrænsningen af foreningens område.
Adgang kan ske ad Vibo Hovedvej, og man er velkommen til at gå tur i området, men ikke til at gå til stranden denne vej.
Fra bestyrelsens side vil vi opfordre grundejerne til at respektere hegnet.

9. 	Fremtidsgruppen
Fremtidsgruppen har i årets løb afholdt to møder. Gruppen har i år fokuseret på at udarbejde et lokalplanforslag, som nu foreligger i et foreløbigt udkast.

10. Projekt naturpleje
	Med henblik på at støtte grundejerne i at finde den rigtige beplantning og fastholde områdets naturpræg har bestyrelsen søgt Udvikling Nordvestsjælland om støtte til at få gennemført en biologisk jordbundskortlægning og udarbejdet en plejevejledning for området.
	Vi har fået et tilskud på ca. halvdelen af de 140.000 kr., projektet vil koste, og søger nu andre steder for at finde det resterende beløb. Mere om dette, når vi ved, om vi kan skaffe pengene.
	Vi planlægger naturplejevandring med Jørgen Stoltz lørdag d. 11. juli fra 14-16.30. Tilmelding til Henrik på hg@eco-forum.dk eller tlf. 40 20 34 64.

11.	Historiske vandringer
Bogens oplag er nu næsten udsolgt og indtægterne fra salget har givet foreningen midler til at igangsætte aktiviteter vedrørende naturpleje af vort område. 
	Med baggrund i bogen og dens historier vil Marianne Kibenich på opfordring fra Odsherred Kulturhistoriske Museum i sommerens løb gennemføre tre vandringer i området for interesserede. 
	Vandringerne vil foregå 29. juni kl. 19.00, 23. juli kl. 19.00 og 14. oktober kl. 11.00.
	Bemærk: Eventuelle interesserede skal tilmelde sig til Turistkontoret i Nykøbing Sj.

12.	Kommunikation med medlemmerne
Vi har i det forløbne år brugt e-mail til kommunikationen med de medlemmer, der har oplyst deres e-mailadresse. På nuværende tidspunkt har vi e-mail adresser på ca. 150 medlemmer. 
Hvis vi ikke har din/jeres e-mail bedes du/I sende en e-mail til kassereren: magrethe@stollberg.dk
Vi appellerer til medlemmerne om at indbetale kontingentet til tiden, så vi undgår ekstra arbejde og udgifter til rykkere.
Det er helt nødvendigt for kassereren at få oplyst vejnavn og nummer ved kontingentindbetaling, ligesom det sparer meget detektivarbejde at blive informeret om ejerskifte.

13. Betaling for flere matrikler
Enkelte grundejere, som ejer mere end en matrikel, betaler kun for en. Dette er i strid med vedtægternes § 4, og vi synes, det er beklageligt, at de pågældende på denne måde udhuler foreningens økonomiske grundlag. Vi opfordrer derfor til, at man betaler for alle de matrikler, man ejer. Dermed får man jo også øget indflydelse.
	

På vegne af bestyrelsen
Henrik Grüttner
formand
Virum, 08-06-2009