Sand, strand og  skov

Generalforsamling 2011

1. Valg af dirigent:

Henrik Rask blev valgt ved akklamation. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. Der var 95 stemmeberettigede, heraf 23 ved fuldmagt. 101 deltagere.

 

2. Bestyrelsens beretning ved formanden.

Formanden Henrik Grüttner gennemgik bestyrelsens beretning og redegjorde for ændring i dagsordenen, nemlig at forslag 1 og forslag 2 ændres til orienteringspunkter. Grunden hertil er, at bestyrelsen mangler en række oplysninger vedr. dræningsprojektet, samt at flere grundejere har udtrykt usikkerhed herom.

HG meddelte, at foreningen vil mangle en kasserer, idet Magrethe Libak Stollberg træder ud af bestyrelsen. Magrethe fik tak for sin store indsats og et velfortjent bifald fra forsamlingen.

I forbindelse med kommunens forskellige tiltag, som berører sommerhusejerne, opfordrede HG til, at man orienterer sig på: www.odsherred.dk/landligger og www.fsnr.dk

 

Til beretningen fremkom en del kommentarer og spørgsmål vedr. problemer med manglende beskæring og følger heraf bl.a. mangelfuld renovation på nogle veje.

Bestyrelsen orienterede om kontakt til kommunen og om positiv reaktion herfra. Desuden blev man opfordret til at kontakte bestyrelsen, hvis der igen opstår problemer, samt at man husker selv at beskære. Beskæring på andres grunde er at betragte som selvtægt og bør undlades.

Ved problemer vil bestyrelsen henvende sig til kommunen, hvis handleplan om dette blev beskrevet.

Ved forespørgsler vedr. krav om nye kloakdæksler lover bestyrelsen at undersøge muligheder for bortskaffelse af de eksisterende tunge dæksler. Resultatet af dette udsendes sammen med referatet.

 

Bestyrelsens beretning blev godkendt ved håndsoprækning. 1 undlod at stemme.

 

3. Regnskab 2010 ved kassereren.

Kassereren Magrethe Libak Stollberg uddybede sit samarbejde med kommunen vedr. registrering af betaling af vejbidrag. Fire grundejere har af ukendte årsager ikke betalt, men vil fremover få opkrævning via ejendomsskatten. Der opkræves vejbidrag for ca. 300 matrikler.

Foreningen har modtaget 2 udmeldinger og 3 nye tilmeldinger, og der er udsendt 24 rykkerbreve, som ikke alle har reageret på. Der er tilbagebetalt dobbeltbetaling for 4 medlemmers vedkommende. MLS takker for tilbagemelding ved adresseændring.

MLS redegjorde for de enkelte poster på regnskabet bl.a. udgifterne til kuvertering, som nu udføres af et bureau.

Revisor Nikolai Vestergaard-Hansen roste arbejdet med regnskabet, som var absolut i orden. Han opfordrede til at udgifter til transport til møderne burde sættes op og følge statens regler, der p.t. er 3,65 kr. pr. km.

Ved forespørgsel blev det forklaret, at man ikke har pligt til at være medlem af grundejerforeningen, men at alle skal betale vejbidrag.

 

Regnskabet blev herefter godkendt.

 

4. Indkomne forslag

HG redegjorde for de problemer, som havde ført til bestyrelsens forslag 1 og 2, som var blevet ændret til orienteringspunkter. Bestyrelsen havde på forhånd vurderet, at generalforsamlingen ikke kunne tage stilling på nuværende tidspunkt, men først efter at der er indhentet flere oplysninger.

 

På et kort blev fremvist de arealer, som var berørt af vinterens oversvømmelser. En rapport fra COWI udarbejdet for kommunen i 2008, gennemgår, hvilke områder, der fremover vil være i farezonen. Rapporten peger på lidt andre områder end de berørte, men det kan skyldes, at rapporten blot udpeger de mest lavtliggende områder.

Rådgivende ingeniør Ole Lenz har udarbejdet løsningsforslag:

Enkelt forklaret går dette på, at eksisterende grøfter skal oprenses og vedligeholdes. Kommunen har pligt til at føre tilsyn med, at tinglyste ”bredejere” varetager deres forpligtelse.

Derudover etableres der et nyt hoveddræn på Skærbydal (foreningens egen vej) med sidedræn til de mest belastede områder. Der skal i den forbindelse indhentes tilladelse til udledning i Kattegat. Rasmus Kruse fra kommunen mener, at godkendelse kan gives.

HG mener, at halvdelen af finansieringen 125.000 kr. må kunne betales af vejfonden, og at kommunen vil stille lånegaranti for et banklån til betaling af resten af de 250.000 kr. Udgifter pr. grundejer vil blive 50 kr. om året i 10 år. Disse kan findes i eksisterende kontingent.

Effekten af dræning vil give større sikkerhed for at de lavtliggende huse ikke oversvømmes, vil være godt for sivedræn og give mindre skader på vejene i de berørte områder.

 

Der var debat om hvorvidt problemet skal løses i fællesskab, eller om det er den enkeltes opgave.

Den overvejende del af de fremmødte var positive over for fælles løsning, og enkelte ønskede forslag 1 og 2 genoptaget straks.

Der fremkom bekymring om, at området ville få et dårligt ry, hvis der ikke blev handlet nu. Bl.a. kan det få betydning ved salg og tegning af forsikring.

 

Bestyrelsen blev bemyndiget til at arbejde videre med sagen og en arbejdsgruppe bestående af Henrik Grüttner, vejformand Ole Kristensen og John Jensen Ole Segnersvej 13, blev nedsat.

Projektforlaget til etablering af nyt dræn skal udarbejdes og der skal undersøges juridiske, praktiske og miljømæssige forhold. Resultatet af gruppens arbejde og bestyrelsens indstilling vil blive fremlagt på en ekstraordinær generalforsamling.

Materialet vil blive udsendt sammen med en blanket, der kan bruges af de grundejere, som ikke deltager i den ekstraordinære generalforsamling, til at give gruppen og bestyrelsen fuldmagt til at igangsætte projektet.

 

Forslag 3 andragende til kommunen om lokalplan.

Kommunen vil med lokalplanen få bemyndigelse til at regulere efter de specifikationer, der er angivet i planen, der ikke har tilbagevirkende kraft.

Kommunen udarbejder lokalplanen. Udkast herom kommer til høring og derefter politisk behandling.

Det er fremtidsgruppen, som har fremkommet med ideer til planen, ligesom kommunen kan hente inspiration i bogen ”Fra flyvesand til fritidsland”.

Debat om hvor vidtrækkende planen vil blive i forhold til hegn og byggestil. Der fremkom både bekymrede og positive tilkendegivelser.

 

Ved skriftlig afstemning, om hvorvidt andragende om lokalplan skal tilsendes kommunen blev resultatet: For 71, imod 24, blanke 0.

5. Budget 2011 og 2012

Budgettet ligner tidligere års budgetter, men indeholder et beløb på 27.500 kr. til konsulenthjælp til dræningsprojektet. Udgifter til opmaling af vejsten er overført til vejbudgettet. Kontingentet ønskes fastholdt på 300 kr.

 

Budgettet blev vedtaget ved håndsoprækning. Der var ingen imod og 1 undlod at stemme.

 

6. Vejfond ved vejformanden. Herunder fremlæggelse af regnskab.

Ole Kristensen redegjorde for, at vejene bliver vedligeholdt 2 gange årligt. Ved konstatering af store huller i vejene skal Ole K kontaktes.

Vejsten vil blive opmalet. Der er truffet aftale med maler.

Skilte er udskiftet – dog ikke ”Legende børn”.

Der er ikke udlagt støvdæmpende materiale, da der tilsyneladende køres roligt på vejene.

 

Der fremkom kommentarer ang. manglende beskæring og mangelfuld klipning omkring enkelte vejsten. Ole K vil foranledige, at generne udbedres, så skilte og vejsten bliver mere synlige.

Der kom en anmodning om en ekstra vejsten ved Birkevangen, så fejlkørsel undgås.

Skilt med ”Indkørsel forbudt” ved starten af Elefantstien skal fornys.

Vejenes standard blev rost.

 

7. Valg til bestyrelsen

Til bestyrelsen blev Gitte Berger, Lyngvangen 26 genvalgt og Leif Hovvej, Højdevangen 12 valgt som nyt medlem.

Til suppleanter blev valgt Tina Nørregaard Laurits Nielsensvej 9, Ulla Træden, Solgårdsvej 10 og Ingrid Elholm Olsen, Birkevangen 5.

Til revisorer blev genvalgt Flemming Jensen Lyngvangen, Nikolai Vestergaard-Hansen Birkevangen.

 

Magrethe Libak Stollberg udtræder af bestyrelsen, men vil fungere som hjælp til ny kasserer findes, senest til 31/12-11, hvor dette års regnskab afsluttes.

 

8. Eventuelt:

Bi. 23: Foreslår førstehjælpskursus.

MLS: Beredskabsforbundet har udsendt materiale herom, og interesserede kan henvende sig til bestyrelsen.

 

BI. 18: Ønsker kvittering på mails sendt til bestyrelsen.

 

Lau.1: Opfordrer til nabohjælp.

 

Henrik Rask blev takket for sin indsats som dirigent.

 

Referat af generalforsamling i Skærby Strand Grundejerforening

Søndag d. 10. juli 2011 kl. 10.00 Rørvigcentret, Nørrevangsvej 49, Rørvig.