Sand, strand og  skov

Generalforsamling 2010

 

 

1. Valg af dirigent:

Henrik Rask, Skærbydal 3, blev foreslået og valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 

Der var 73 stemmeberettigede matrikler repræsenteret (inklusive fuldmagter).

 

2. Bestyrelsens beretning ved formanden.

 

Vejene m.v.

Formanden (HG) redegjorde for punktet og repeterede regler for beskæring.

Kommentarer/spørgsmål fra forsamlingen:

Vejstenene er ikke alle synlige og fartskiltene visse steder ulæselige. Konklusionen er, at der skal arbejdes med bedre skiltning, hvilket vejudvalget er i gang med. Desuden er der ved at være aftale klar med person, der vil sørge for opmaling af vejsten og klipning omkring dem.

 

Både på stranden

Formanden kommenterede situationen med både på stranden og takkede for, at reglerne blev efterlevet.

 

De nye affaldsbeholdere

Formanden konstaterede, at tømning af affaldsspande nu tilsyneladende fungerer.

 

Kommunens planer for kloakering

Formanden (HG) redegjorde for kommunens planer om kloakering af området og bestyrelsens reaktion herpå.

Kommentarer/spørgsmål fra forsamlingen:

Området har flere steder høj grundvandsstand, og der er frygt for forværring med årene. Derfor kan kloakering være nødvendig.

Der er alternativer til kloakering f.eks. sandmiler og oprensning af grundejerforeningens grøfter, som kan være overgroede.

Ved forespørgsel om tidshorisont og mulighed for frivillighed, mente formanden (HG), at beslutningen nok var taget, og at vores område ville blive kloakeret sidst, da vi ikke har aktuelle problemer, og konstaterede at forsamlingen ikke var positiv over for at klage over kommunens plan.

 

Hegn mod Vibo

Formanden (HG) henviste til punkt 4: indkomne forslag nr. 1.

 

Fremtidsgruppen

Formanden (HG) kommenterede fremtidsgruppens arbejde med lokalplan for vores område. Lokalplanen er fremadrettet og fokuserer på at området fortsat fremtræder som et fritidshusområde. Der arbejdes fortsat på planen. Interesserede kan tilslutte sig fremtidsgruppen.

 

Projekt naturpleje

Formanden (HG) beskrev naturvandringen med Jørgen Stoltz. Det blev konstateret, at der er behov for klitrensning (rynket rose) på foreningens klitarealer.

Kommentarer/spørgsmål fra forsamlingen: Naturvandringen i maj var en positiv oplevelse trods vejret.

HG efterlyser frivillige til at foretage klitrensning, og der blev tilbudt servering for arbejdshold fra Skærbydal 29. Der fremkom forslag om at købe gartnerarbejde til dette arbejde i stedet. Finansiering kan ske ved ikke at nedsætte kontingentet, som foreslået af bestyrelsen.

Efter forespørgsel blev regler for færdsel i klitter repeteret.

 

Bogprojektet

Formanden (HG) orienterede kort om status for salget (kun få bøger tilbage).

 

Medlemskab af FSNR

Formanden (HG) henviste til punkt 4: Indkomne forslag nr. 3.

 

Kommunikation med medlemmerne

Formanden præsenterede pjecen ”Velkommen til Skærby Strand Grundejerforening” og takkede arbejdsgruppen. Han redegjorde for nyt system med trykning og kuvertering af materiale til udsendelse hos Handikappedes Kuverteringsservice.

Der blev mindet om, at man skal huske at meddele adresseskift og at påføre sommerhusadresse ved indbetaling af kontingent.

 

Betaling for flere matrikler

Der blev mindet om, at man skal ifølge vedtægterne betale kontingent for samtlige matrikler, man ejer.

 

Beretningen blev godkendt.

 

3. Regnskab 2009 ved kassereren

Kassereren (MLS) undskyldte uberettigede rykkere til 12 medlemmer og opfordrede til angivelse af tydelig medlemsadresse på indbetalingerne.

MLS redegjorde for medlemsstatistik, problemer med registrering og for sen indbetaling. Kommentarer og spørgsmål fra forsamlingen: Der blev forespurgt om antallet af medlemmer, og om der er tvungent medlemskab.

Kassereren har konstateret, at der er 253 betalende medlemmer ud af 280 matrikler. Der er ikke tvungent medlemskab, da dette ikke er tinglyst i forbindelse med udstykningen. MLS kommenterede det urimelige i, at ikke alle bidrager til de fælles problemløsninger. En grundejer takkede for gennemgang af statistik, hvilket var blevet efterspurgt på forrige generalforsamling.

 

4. Indkomne forslag

Ingen forslag fra medlemmerne, men bestyrelsen havde fremsat tre forslag:

 

Forslag 1.: Gennemførelse af projekt med det formål at afprøve lovligheder af Vibo´s hegn mod Skærby Strand grundejerforening.

Formanden (HG) redegjorde for konflikten vedr. det eksisterende hegn og om baggrunden for forslaget. (Jf. beskrivelsen i udsendt materiale).

Kommentarer/spørgsmål fra forsamlingen: Der fremkom mange udtalelser om hegnet, om nødvendigheden af at få foretaget hegnssyn og at bruge så mange penge herpå, og om træthed over den mangeårige debat. Flest udtalelser omhandlede pigtråden. Konklusionen var, at problemet var pigtråden mere end selve hegnet. En grundejer påpegede, at udgifterne til hegnssyn mere hensigtsmæssigt bruges på naturplejeprojektet. (Forslag 2).

Ved skriftlig afstemning om forslaget blev resultatet: For forslaget 33, imod forslaget 37, blanke stemmer 3. Forslaget blev ikke vedtaget, men bestyrelsen blev bedt om at arbejde for fjernelse af pigtråden.

 

Forslag 2: Gennemførelse af projekt om udarbejdelse af naturplejevejledning.

Formanden (HG) redegjorde for forslaget (Jf. udsendt materiale).

Kommentarer/spørgsmål fra forsamlingen: Der fremkom både positive og negative reaktioner på forslaget. Positive reaktioner: Forslaget er godt, idet området får mulighed for at fremtræde mere som landskab. Man kan få inspiration, det er fremadrettet og er en opfølgning på tidligere projekter. Også ved ejerskifte er det en god ide med viden om jordbundsforhold. Negative reaktioner: Det er en dårlig ide at bruge ressourcer på dette.

Der var en del spørgsmål om det ville betyde krav til grundejerne og om forslaget ville blive på bekostning af andre projekter. Formanden oplyste, at det ikke var tilfældet, og at jordbundsanalysen tænkes at være en inspiration ved beplantning. Tilslutning til naturvandringerne viser desuden, at der er interesse for natur i vores område.

Ved skriftlig afstemning om forslaget blev resultatet: For forslaget 52, imod forslaget 13, blanke stemmer 7.  Forslaget blev vedtaget.

 

Forslag 3: Medlemskab af FSNR og fritidshusejernes landsforening.

Formanden (HG) redegjorde for forslaget (Jf. udsendt materiale) og oplyste, at medlemskab koster 28 kr. pr. medlem om året.

Afstemning ved håndsoprækning. For forslaget 69, imod forslaget 3, blanke stemmer 1. Forslaget blev vedtaget.

 

5. Budget 2009, 2010, 2011.

Forslag om at nedsætte kontingentet fra 300 kr. pr. År til 250 kr.:

Formanden (HG) redegjorde for budgettet inkl. at kontingentet nedsættes. Der fremkom en del begrundelser fra forsamlingen om, at kontingentet bør forblive på 300 kr. Der vil være råd til gartnerarbejde ved klitrensning samt et rådighedsbeløb – selvom foreningen ikke skal ophobe penge. Bestyrelsen frafaldt derfor forslaget, og budgettet vil efterfølgende blive tilrettet. Budgettet blev godkendt med den nævnt ændring.

 

6. Vejfond ved vejformanden. Herunder fremlæggelse af regnskab.

Vejformanden Ole Kristensen redegjorde for vejsituationen og påtalte problemet med høj fart.

Der er forsøgsvis udlagt kalciumkarbonat på Skærbydal for at dæmpe støvgenerne og dette har virket godt.

Han mindede om at grusbunken på ”Telefongrunden” opfyldes regelmæssigt.

Nikolai Vestergaard-Hansen fra vejudvalget gjorde rede for beskæring på vejene: Der er regler herfor, men forskel på begrebet vejbredde på 4 m. Beredskabschefen: Der ønskes vejbredde på 4 meter, men der er ingen hjemmel i loven om at kræve vejene bredere, hvorfor en kommunal besigtigelse er nødvendig hvis vejbredderne skal ændres. Nogle vejområder tilhører foreningen, andre private grundejere, og man kan ikke tvinge grundejere til at klippe dybere end til skel, hvis selve vejen er for smal. Hvis ikke der beskæres tilstrækkeligt til at vognmanden kan afhente affald, kan alternativet blive, at grundejere selv skal køre det op til f.eks. Skærbyvangen.

 

7. Valg til bestyrelsen.

A. Henrik Grüttner genopstillede og blev valgt som bestyrelsesmedlem. B. Jan Olsen genopstillede som suppleant og blev valgt. Ulla Træden opstillede som suppleant og blev valgt. C. Flemming Jensen og Nikolai Vestergaard – Hansen genopstillede som revisorer og blev valgt. Carsten Møller opstillede som revisor suppleant og blev valgt.

 

8. Eventuelt.

HG er blevet kontaktet af Nykøbing Antenneforening for at høre, om foreningen har interesse for bredbånd og kabel-tv. Forsamlingen udviste interesse for, at vi forhører os om tilbud.

 

Man skal ved nybyggeri være opmærksom på, at der findes en skovbyggelinie, og at der kræves en dispensation, hvis man vil bygge inden for linjen (250 m fra fredskoven øst for Solgårdsvej).

 

Erindringsprojektet for vores område er pt. udstillet på det Kgl. Bibliotek.

 

Forslag om førstehjælpskursus f.eks. efter en generalforsamling, idet der er blevet langt til sygehus.

 

Diverse skilte med forskelligt indhold bør fjernes.

 

Opfordring om korte indlæg fremover. En generalforsamling kan blive for langvarig.

 

Ros til bestyrelsen.

(Referatet er underskrevet af dirigent og referent.)

 

GB/HG 28-09-2010

 

 

 

 

Referat af generalforsamling i Skærby Strand Grundejerforening

Søndag d. 11. juli 2010 kl. 10.00 Rørvigcentret, Nørrevangsvej 49, Rørvig.