Sand, strand og  skov

Generalforsamling 2011

Bestyrelsens beretning 2010 - 11:

Tekstfelt: Bestyrelsens beretning 2011


Bestyrelsen har i perioden siden sidste generalforsamling arbejdet med:

1.      Vejene m.v.
Der er mange steder langs vejene, hvor reglerne om beskæring ikke overholdes. Det giver problemer både med renovationen og med sikkerheden.

         Specielt har det her i forsommeren været et problem på Lyngvangen, hvor renovationsfolkene har nægtet at tømme. Kommunen har derfor kontaktet de pågældende grundejere med opfordring til at beskære.

         Kvasbunker må af hensyn til brandfaren ikke lægges langs vejene eller i skel. Sørg for at få kvaset fra beskæring hurtigt væk fra grundene.

         Husk at kommunen henter grene i vores område d. 12. sept. og d. 14. november. NB: Maksimalt 10 bundter, maks. længde 1 meter og maks. vægt pr bundt: 20 kg.

         Vejene vedligeholdes fortsat af firmaet Søren Skovhugger, og bestyrelsen finder, at arbejdet udføres tilfredsstillende.

 

2.      Oversvømmelser

Eftersommerens og vinterens voldsomme nedbør med efterfølgende snesmeltning gav anledning til en stigning i grundvandet, som medførte oversvømmelser på mange grunde i fire områder:

 

1) Et område der går på tværs af vejene ned mod vandet – omfattende: Strandvangen 15, Poppelvej 15, Ole Segnersvej 11, 13, 14 og 15, Gammarinavej 2 og 4, Klitrosevej 3 og 14, Skærby Dal 12, 13, 14 og 15, Lyngvangen 10 og Birkevangen 13.

 

 2) I et mindre område lidt længere inde: Birkevangen 2, Skærby Dal 2 og 4.

 

 3) Et område nærmest Vibo: Laurits Nielsens vej 14, 19, 23 og 25 samt Dalvangen 11 og 13.

 

 4) Et område ved Skærbyhøjvej 15 og 16.

 

 Se kort på hjemmesiden: www.skaerbystrand.dk

 

Dette har betydet problemer med sivedræn, ødelagte veje og skader på flere huse.

 

For de to førstnævnte områder eksisterer der ingen drænsystemer, og bestyrelsen har derfor bedt rådgivende ingeniør Ole Lentz udarbejde oplæg til løsninger, som kan fremlægges på generalforsamlingen sammen med oplæg til finansiering.

 

De anslåede omkostninger til etablering af et drænsystem for de to områder skønnes at være omkring 200-250.000 kr.

 

Der arbejdes på oplæg til finansiering, som vil blive fremlagt på generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen vil bede generalforsamlingen om bemyndigelse til at gennemføre projektet i efteråret 2011 for at forebygge yderligere skader i den kommende vinter – jf. forslag til beslutning nr. 1 (se vedlagte).

 

For de to sidstnævnte områder findes eksisterende drænsystemer, som dog er utilstrækkeligt vedligeholdt. Ifølge lovgivningen har kommunen pligt til at hjælpe med at sikre, at etablerede drænsystemer vedligeholdes. Der er derfor rettet henvendelse til kommunen om hjælp med dette, da det i området nærmest Vibo kræver, at grundejere i Vibo sættes i gang med at udføre deres forpligtelse.

 

Kommunen har anbefalet, at vedligeholdelse af afvandings- og drænsystemer håndteres af grundejerforeningen. På denne baggrund fremsættes forslag til beslutning om at grundejerforeningen – på samme måde som for vejene - overtager vedligeholdelse af grøfter og drænsystemer – jf. beslutningsforslag nr. 2 (se vedlagte).

 

3.      Projekt naturplejevejledning

         Projektet, der er støttet af Udvikling Nordvestsjælland og Friluftrådet, har til formål at udarbejde en vejledning, der kan støtte grundejerne i at finde den rigtige beplantning og fastholde områdets naturpræg.

         Projektet er nu sat i gang, og foreløbig har Jørgen Stoltz gennemført en overordnet ’zoneopdeling’ af vores område, og dette vil bliver yderligere detaljeret hen over sommeren.

         Konkret vil projektet føre til en udarbejdelse af en pleje-vejledning, som vil blive udsendt til alle grundejerforeningens medlemmer kort før jul.

         Der planlægges afholdt et særligt tema-møde med gennemgang af projektets resultater og praktiske anvisninger d. 4. september kl. 14-17. Nærmere oplysninger senere.

 

4.      Fremtidsgruppen/lokalplan
Fremtidsgruppen har i årets løb afholdt et enkelt møde.

Et væsentligt tema for fremtidsgruppen har været udarbejdelse af et lokalplanforslag, og i maj lykkedes det at arrangere møde med kommunen om dette.

Kommunen (ved planchef Poul Hvidberg-Hansen og udvalgsformand Annelis Stamm) tilkendegav, at de er positive over for at udarbejde en lokalplan for vores område, ’som kan bidrage til at bevare de rekreative værdier’. De vil eventuelt inddrage nabo-grundejer-foreningerne for at skabe en mere sammenhængende plan.

 

Kommunen ønsker, at vi fremsender et ’lokalplanandragende’ – vedtaget på generalforsamlingen – for officielt at starte processen. Bestyrelsen fremlægger derfor på generalforsamlingen beslutningsforslag om fremsendelse af ’lokalplan-andragende’ – jf. forslag nr. 3.

 

5.      Kommunen i øvrigt

         Husk at man kan læse mere om affaldsbeholdere, byggetilladelser og meget andet på kommunens ’landligger’-side www.odsherred.dk/landligger.

         Husk også at man er pligtig til at sikre, at bygninger på grunden er godkendt og registreret hos kommunen. Uoverensstemmelser mellem virkeligheden og BBR-registret kan udløse bøde.

 

6.      Medlemskab af FSNR

         Som bekendt er vi nu medlemmer af Foreningen af Sommerhusgrundejerforeninger i Nykøbing-Rørvig (FSNR).

         FSNR har hjemmesiden www.fsnr.dk med mange nyttige oplysninger – bl.a. anvisning på udformning af sivedræn.

        

7.      Kommunikation og kontingentbetaling

De mange mail-adresser, vi efterhånden har fået, letter vort arbejde meget. Dog er det vigtigt, at vi får besked om evt. ændring af mail-adressen!

 

Igen i år har kassereren stået med betalinger, som ikke kan identificeres. Det er ubetinget nødvendigt at oplyse vejnavn og nummer ved kontingentindbetalinger.

 

Ifølge foreningens vedtægter skal kontingentet være betalt senest 1. marts.

Statistikken vedr. manglende indbetalinger i 2011 ser imidlertid således ud:

23. marts:  97

04. maj:       69

15. maj:      48

25. maj:      39

Der er betalt for 230 matrikler pr. 26.05.2011.

 

Adskillige medlemmer har fremsat ønske om, at kontingentet kan betales via Pengeinstitutternes Betalings Service PBS, nu kaldet Nets. Dette ønske vil blive imødekommet til næste år.