Sand, strand og  skov

Generalforsamling 2008

Referat af ordinær generalforsamling i Skærby Strand Grundejerforening

Søndag d. 13. juli 2008 kl. 10.00 i Rørvigcentret

 

Tilstede: 85 deltagere repræsenterende 71 matrikler – heraf 14 ved fuldmagter

 

Fra bestyrelsen deltog: Henrik Grüttner (HG), konst. Formand; Gitte Berger (GB), sekretær; Ole Kristensen (OK), vejformand og Magrethe Libak Stollberg (MLS), kasserer.
Afbud fra: Tina Katja Nørregaard (TN).

 

Henrik Grüttner bød velkommen til generalforsamlingen og tilføjede, at han gjorde dette i egenskab af konstitueret formand, fordi Jens Nielsen (JN) havde måttet træde ud af bestyrelsen pga. alvorlig sygdom. Suppleant TN var genindtrådt, og derfor mangler der nu en suppleant. HG tilføjede, at Jens, som det kunne konstateres, deltog i generalforsamlingen og heldigvis så ud til at have det godt, hvilket dog ikke betød, at der var tale om pjæk.

 

1.      Valg af dirigent og referent

Sten Petersen (Bir 13) skulle, i lighed med de foregående år, have været dirigent, men var blevet forhindret. Da det ikke var lykkedes at finde anden dirigent ’ude fra’, foresloges og valgtes Gitte Berger (Ly 26) som dirigent. Da TN, der også skulle have været referent, havde måttet melde afbud, mangledes en referent. Marianne Kibenich tilbød at tage noter, og valgtes som referent.

Dirigenten takkede for valget, og gav ordet til formanden for aflæggelse af bestyrel­sens beretning.

 

2.      Bestyrelsens beretning (klik for at læse)

Henrik Grüttner indledte sin beretning med at takke den afgåede formand Jens Nielsen for hans mangeårige engagement i og arbejde for foreningen og overrakte til forsamlingens applaus en gave – en smuk glasvase af Martin Birk Møller fra glaspusteriet på havnen – til Jens på foreningens vegne.

Herefter gennemgik han beretningen ledsaget af slides. Han tilføjede til pkt. 1 (vejene), at brevvekslingen med kommunen om ændring af vejnavnet Dalvangen til Dalvænget samt foreningens ønske om refusion af udgiften til nye vejsten, var mundet ud i, at kommunen uden videre har opsat to almindelige vejskilte på Dalvænget. Bestyrelsen vil bede om at få dem fjernet og erstattet med sten.

Målsætningen blev vist på slides og kommenteret.

Om naturvandringen oplystes, at den havde haft 30 deltagere, mens kun 2 havde vist sig til klitrensedagen d. 21. juni. Der er fastsat en ny klitrensedag d. 6/9 fra 10-12, hvor flere hænder vil være meget velkomne. (Ikke alt er hårdt arbejde – småbitte træer skal også fjernes, og dem kan deltagerne så tage med sig hjem til egen grund, hvor de med garanti er hårdføre nok til at klare sig).

Vedr. kommunikation opfordrede HG til, at alle der har e-mail sender (eller ajourfører) e-adressen til kassereren MLS (magrethe@stollberg.dk) så en større del af kommunikationen kan ske med (portofri) e-mails.

Efter beretningen var der spørgsmål/debat om følgende temaer:

Vibos hegn. Der er observeret (str 27) øget færdsel på Elefantstien af Vibo-grundejere, der går gennem hegnet. Et andet medlem (kl 22) opfordrede til kontakt med dyreværnsforeninger, da rådyr ikke kan passere hegnet uden at komme til skade. HG svarede, at Vibo udsender dobbelte signaler ved at ville opretholde hegnet, og samtidig forcere det, for at komme hurtigt til stranden og at man tager forslaget om dyreværnsforening ad notam.

Grundejerforeningens strandgrund. Denne mentes (af sd 20) ikke at tilhøre grundejerforeningen, men vejens grundejere. Jens Nielsen resumerede, efter anmodning fra HG, at foreningens i sin tid overtog grunden fra det oprindelige vejlaug, da den overtog administrationen af vejene.

Passagen ml. Skærbydal og Lyngvangen er nu helt spærret af beplantning (sd 20). HG oplyste, at det tidligere har været drøftet, og at man vil se på det igen.

Bænkene i klitterne (kl 22) var oprindelig en gave til foreningen fra Johnny Larsen, og bør bringes i brugbar stand, dvs. hæves. HG oplyste, at det bl.a. forsøgtes på klitrensningsdagen, men da de er overordentlig godt forankrede, kræver dette et større arbejde.

Strandret for Klitrosevejs højre side (kl 22). HG svarede, at der er et antal sager hvori vejplacering indgår, og at man vil prøve at finde en overordnet tilgang til disse problemer, idet bestyrelsen ikke har til opgave at mægle i konkrete grundejertvister.

Behov for vendepladser på vejene (ly 16) da store køretøjer ikke kan komme til at vende.

Kommunikation og hjemmeside. Portobesparelse foreslås (ly 16) ved at GF indkaldelser sendes pr. brev, mens bilagene lægges på hjemmesiden.

Et offentlighedsproblem påpeges (bir 18) fordi medlemsnavne og sommerhusadresser frit kan googles, når de er tilgængelige via hjemmesidens referater, hvilket ikke ønskes. HG nævner passwords som en mulighed, mens (som 11) foreslår at referater mailes som vedhæftede filer i stedet for at ligge på hjemmesiden. MLS forslår, at der ikke bruges medlemsnavne i referaterne, men medlemsnummer. (Bestyrelsen har efterfølgende valgt at bruge ejendomskoden i dette års referat).

Beretningen blev herefter godkendt.

 

3.      Regnskab v. kassereren

a) Foreningsregnskab

Kasserer MLS gennemgik regnskabet (udsendt sammen med indkaldelsen), og gjorde opmærksom på, at man har valgt en ny opstilling, der både viser regnskabsåret, budgettet og tallene fra foregående år. Regnskabet udviser et overskud for 2007 på 11.595,86 kr. Indtægten for bøger skulle have været opført på udgivelseskontoen, og ikke på foreningskontoen. HG tilføjer at udgivelseskontoen p.t. har en saldo på ca. 9.000 kr. Regnskab for denne konto er ikke kommet med i denne omgang, men vedlægges referatet.

Der fremkom følgende kommentarer: Flot med overskud (kl 22). Bankgebyr dyrt (som 11) – en internetbank er billigere.

Foreningsregnskabet blev herefter godkendt.

b) Budget

MLS gennemgik budgettet, og oplyste desuden, at der havde måttet udsendes 39 kontingentrykkere, svarende til at 14 % af medlemmerne ikke betaler til tiden. Når rykkerbeløbene indkommer drypvist koster det et bankudtogsgebyr pr. gang. Andre medlemmer er kommet til at betale dobbelt kontingent og ønsker tilbagebetaling. Alt for mange glemmer at oplyse ejendomskoden (som fremgår af girokortet) ved netbanksbetaling og anden overførsel, og nogle glemmer at informere om ejerskifte. Endelig betaler nogle med checks, så det er kassereren, og ikke medlemmet, der må en tur i banken. Konklusion: Der går alt for megen tid på detektivarbejde – tid som MLS hellere vil kunne anvende til mere perspektivrigt arbejde for foreningen. Fremover vil dobbelte indbetalinger derfor tilgå foreningskassen, og checks blive afvist som betalingsmiddel.

HG tilføjede, at budgettet alene havde til formål at kunne vurdere økonomien i forhold til behov for kontingentforhøjelse.

Der fremkom følgende kommentarer: Hvad dækker forsikringsbeløbet (hø 11) – JN oplyste, at de dækker bygningsforsikring (telefonboksen) og ansvarsforsikring, som blev tegnet for gardere mod erstatningskrav, hvis nogle skulle komme til skade på foreningens veje pga. oversigtsforhold eller huller i belægningen. HG tilføjer at planlagte tiltag med telefonboksen endnu ikke er gennemført, men ikke glemt. Ansvarsforsikring er vigtig (ly 16) – har set eksempler i anden forening, hvor en skade kostede kassen for foreningen. Finder kontingentet yderst beskedent – forhøjelse ok, hvis der er ideer til nye aktiviteter.

Budgettet blev herefter godkendt.

 

4.      Veje og vejfond

a) Regnskab

OK gennemgik vejregnskabet og oplyste at grusvejene nu er ordnede, samt at der to gange årligt vil blive lagt grusbunke ved Elefantstien til opfyldning af huller i vejene. Hvad angår asfaltvejene starter vedligeholdelsesarbejdet i begyndelsen af august.

Den 14. juli har han møde med kommunen v. Janne Heuser med gennemgang af de renoverede veje, skiltning m.m. og her vil han også se på vendeplads-problemet. Han har denne bøn til medlemmerne – kør langsomt! – Det nedsætter både sliddet på vejene, og støvgenerne.

Vejformandens beretning fik følgende kommentarer:

Solgårdsvej (sol 20) fandtes dårligt repareret, da udfyldningen allerede efter en uge efter reparationen var på vej op af hullerne igen. Der blev spurgt, om Solgårdsvej får en vejsten, som vedtaget sidste år. HG oplyste, at man har kontaktet Hothers Eftf., men at de rå sten er endnu dyrere (3.000) end udhugningen (2.000), og spørger medlemmerne om nogen kender til andre muligheder for at skaffe passende sten. Et medlem (kl 22) foreslog at kontakte Malergården i Grevinge, på hvis nabomark der ligger bunkevis af meget store sten.

Grusbunken – der blev gjort opmærksom på (kl. 22) at grusbunken ved telefonboksen var læsset af ude på vejbanen, i vejen for trafikken.

Vejudvalget - et medlem, (bir 3), der havde meldt sig som deltager i vejudvalget sidste år, efterlyste at blive indkaldt til møde i udvalget. OK oplyste, at dette ville ske nu, og beklagede, at han som ny vejformand havde haft brug for tid til at få sig sat ordentligt ind i tingene.

Blind vej-skiltning (sb 10) bør rykkes, så trafikanterne kan se skiltet.

Skal der være vendepladser på alle veje? spurgte (kl 24). JN svarede, at der ikke er nogen offentlige vendepladser – de, steder, hvor der kan vendes er ”tiltusket” fra grundejerne i forbindelse med de store køretøjers behov for at kunne vende.

Regnskab og vejberetning godkendtes herefter.

 

5.      Indkomne forslag

         Ingen forslag var indsendt.

 

6.      Valg til bestyrelsen

         Gitte Berger (GB) og Tina Nørregaard (TN), der var på valg, var begge villige til genvalg og genvalgtes med akklamation.

 

7.      Valg af bestyrelsessuppleanter

Som nye bestyrelsessuppleanter genvalgtes Jan Olsen (sv 44) og nyvalgtes Henrik Rask (sd 3) med akklamation.

 

8.      Valg af to revisorer

Som revisorer genvalgtes Nicolai Vestergaard-Hansen (bir 3) med akklamation. Kjeld Thor Christensen (sh 11) havde ikke ønsket genvalg, og i stedet valgtes Flemming Jensen (ly 16) med akklamation. HG benyttede lejligheden til at takke for Kjeld Thors arbejde som revisor med en vingave fra foreningen.

         Som revisorsuppleant valgtes Michael Rasmussen (kl 10) med akklamation.

 

9.      Eventuelt

         Der blev opfordret til (sh 11), at man på næste generalforsamling anvender mikrofonanlæg, da nogle havde svært ved at høre klart bagest i salen.

         Det blev foreslået (sv 43), at lade næste års generalforsamling starte kl. 10:30, hvilket ville passe bedre med den bus, der kommer 10:15.

 

Generalforsamlingen afsluttedes med at dirigenten takkede for god ro og orden, hvorefter HG efter en kort pause bød velkommen til:

Beredskabschef Jens Larsen, Odsherred kommune, dagens fore­drags­holder, om ”Sikkerheden i fritidshusområdet”.

Foredraget, der var ledsaget af billeder og plancher, indeholdt vigtige råd om hvordan vi bedst forebygger brand og sikrer redningskøretøjer hurtig adgang til brand- eller ulykkesstedet. Der er i øjeblikket afbrændingsforbud i hele landet, således at kun brug af trækulsgrill er tilladt. En del af beredskabschefens gode råd fremgår af det vedlagte bilag: ”Gør noget ved sikkerheden”.

Tilhørerne fik med Jens Larsens foredrag en tankevækkende, lærerig – men også humoristisk gennemgang af et alvorligt emne og en god inspiration til at tænke i præventivt – det er nemlig ikke altid kun hos naboen det brænder.

 

Referat: Marianne Kibenich

 

Referatet godkendt af:

Gitte Berger, dirigent og Henrik Grüttner, konst. formand