Sand, strand og  skov

Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning 2011 - 12:

Arbejdet i perioden har været fokuseret på følgende aktiviteter:

1.      Vejene m.v.
Vejene vedligeholdes fortsat af firmaet Søren Skovhugger, og bestyrelsen finder, at arbejdet udføres tilfredsstillende.

         Der er stadig steder langs vejene, hvor reglerne om beskæring ikke overholdes. Det giver problemer både med renovationen og med sikkerheden. Det er dog blevet bedre mange steder.

         Husk at kvasbunker af hensyn til brandfaren ikke må lægges langs vejene eller i skel. Sørg for at få kvaset fra beskæring hurtigt væk fra grundene.

         Husk at kommunen henter grene i vores område d. 10. sept. og d. 5. november. NB: Maksimalt 10 bundter, maks. længde 1 meter og maks. vægt pr bundt: 20 kg.

2.      Oversvømmelser

Forrige vinters oversvømmelser blev diskuteret på sidste års generalforsamling og bestyrelsen blev bemyndiget til at udarbejde oplæg til dræningsprojekt – i samråd med den rådgivende ingeniør.

Flere forskellige modeller har været diskuteret/undersøgt, men oplægget er nu, at der bør etableres et ’fordelingsdræn’ mellem Klitrosevej og Skærbydal samt et mindre tilslutningsdræn i et område ved Dalkrogen/Laurits Nielsens vej og ved Skærbyager/Skærbyhøjvej.

Vi har endnu ikke overblik over den samlede anlægsøkonomi, men vil arbejde på at få et overslag klar inden generalforsamlingen.

Bestyrelsen mener fortsat, at opgaven med etablering af et drænsystem, der kan sikre mod fremtidige oversvømmelser af huse, sivedræn og veje, er en kollektiv opgave – på samme måde som veje og renovation. Vi vil derfor arbejde videre på et oplæg til finansiering baseret på etablering og drift i grundejerforeningens regi, men når desværre ikke at få det klar til årets generalforsamling.

3.      Projekt naturplejevejledning

         Naturplejevejledningen er nu klar og blev i påsken uddelt til de grundejere, der var i husene og efterfølgende udsendt til de resterende sammen med materialet til generalforsamlingen.

         Princippet i brugen af vejledningen er, at man finder sin grund på kortet baggest i vejledningen, og derved kan man se hvilke mulige naturtyper man har eller kan etablere på grunden. Hvis man har svært ved at finde grunden, kan man på vores finde en liste over grundene på vores web.

         Derefter kan man læse om de forskellige naturtyper i de øvrige dele af rapporten, og forhåbentlig blive inspireret til at gå i gang med arbejdet.

         Vi har brugt en del tid på at afrapportere til Udvikling Nordvestsjælland og Friluftrådet, så vi kan få de tilskud vi har til gode…

4.      Fremtidsgruppen/lokalplan
Fremtidsgruppen har ikke holdt møder i perioden, men bestyrelsen har forsøgt at fastholde kommunen på deres tilsagn om at udarbejde lokal for vores område.

         Der har været afholdt møde med kommunen – sammen med repræsentanter for Vibo Plantage – hvor planchefen tilkendegav, at de fortsat er positive, men er nødt til at prioritere ressourcerne. Samtidig gav han udtryk for at de ønsker at planen kommer til at omfatte et ’naturligt sammenhængende område’ og dette indebærer sandsynligvis at de opfatter det naturligt at inddrage Vibo og de mindre grundejerforeninger vest for Vibo.

         Vi havde forinden afholdt møde med repræsentanter for Vibo’s bestyrelse – bl.a. den nye formand Kaare Byrnak. Ved dette møde var formanden dog ikke særlig positiv omkring deltagelse i en lokalplan, og dette synspunkt blev også fremført over for kommunen.

5.      Kommunen i øvrigt

         Husk at man kan læse mere om affaldsbeholdere, byggetilladelser og meget andet på kommunens ’landligger’-side www.odsherred.dk/landligger.

         Husk også at man er pligtig til at sikre, at bygninger på grunden er godkendt og registreret hos kommunen. Uoverensstemmelser mellem virkeligheden og BBR-registret kan udløse bøde.

6.      Medlemskab af FSNR

         Som bekendt er vi nu medlemmer af Foreningen af Sommerhusgrundejerforeninger i Nykøbing-Rørvig (FSNR) og Fritidshusejernes Landsforeningen (FL).

         FSNR har hjemmesiden www.fsnr.dk med mange nyttige oplysninger – f.eks. referater fra møder med Odsherred kommune, samt anvisning på udformning af sivedræn.

         Landsforeningen har www.mitsommerhus.com.

         Landsforeningen arbejder med mere overordnede emner som kommunernes tvangskloakering af sommerhusområder, lov om centrale postkasseanlæg og anden lovgivning omkring fritidshuse.

         Medlemskab af FL betyder også at Flügger leverer træbeskyttelse gratis direkte til sommerhuset ved bestilling på flügger.dk. Oplys blot koden ’Mitsommerhus2011’.

7.      Kæde ved Elefantstien

         Ud fra et ønske om at tydeliggøre, at Elefantstien ikke skal bruges til bilkørsel – undtagen af de to grunde der kun har adgang denne vej – har vi foranstaltet etablering af en kæde over vejen. Der er ikke lås på kæden idet formålet alene er at markere at stien ikke er åben for bilkørsel.

         Samtidig blev der etableret en afskærmning omkring de to affaldscontainere der er placeret på ’Telefonhusgrunden’.

8.      Kontingentbetaling m.v.

Som bekendt er vi nu tilknyttet NETS med et betalingsservice-system og vi kan fortælle at 209 betalte rettidigt og mange af disse tilmeldte sig betalingsservice. Samlet er der nu 151 der har tilmeldt sig betalingsservice.

Vi opfordrer til at man tilmelder sig betalingsservice, da dette betyder færre omkostninger både for den enkelte og for foreningen.

Enkelte har valgt at overføre beløbet til foreningen uden at anvende de udsendte betalingsoplysninger. Fremover vil dette ikke blive opfattet som en gyldig indbetaling, da det giver ekstra arbejde for kassereren.

De mange mail-adresser, vi efterhånden har fået, letter vort arbejde meget. Dog er det vigtigt, at vi får besked om evt. ændring af mail-adressen!

Enkelte grundejere, som ejer mere end en matrikel, betaler stadig kun for en. Dette er i strid med vedtægternes § 4, og vi opfordrer de pågældende til at respektere foreningens vedtægter.

9.      Bestyrelsen fremover

Jeg meldte i januar ud, at jeg var nødt til at stoppe arbejdet i grundejerforeningen på grund af min kræft. Det viste sig heldigvis senere, at behandlingen havde været effektiv, og jeg er derfor nu indstillet på at sidde perioden ud dvs. til næste års generalforsamling.

Tina Nørregaard har været så imødekommende at melde sig som kasserer, men ønsker afløsning snarest muligt.

Der er således brug for nye kræfter i bestyrelsen, og vi opfordrer interesserede til at kontakte bestyrelsen. Vi har det faktisk ganske hyggeligt på de 4-5 møder vi holder i året løb og med tilslutning til Foreningscentralen er kassererarbejdet også blevet mindre.

10.    Kontakt til bestyrelsen

Vi har etableret en række nye mail-adresser, som vi gerne ser, I benytter ved henvendelser:

vejformand@skaerbystrand.dk – Ole Kristensen

kasserer@skaerbystrand.dk – Tina Nørregaard

formand@skaerbystrand.dk – Henrik Grüttner

info@skaerbystrand.dk – Gitte Berger (sekretær)

Øvrige kontaktoplysninger findes på hjemmesiden: www.skaerbystrand.dk 

 

På vegne af bestyrelsen

Henrik Grüttner

formand

Skærby Strand, 11. juni 2012