Sand, strand og  skov

Generalforsamling 2012

1. Valg af dirigent

Nicolai Vestergaard-Hansen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt med brev dateret d. 11/6 2012 og modtaget den 13/6 2012.

 

2. Bestyrelsens beretning

Formanden Henrik Grüttner gennemgik bestyrelsens beretning (der var udsendt sammen med indkaldelsen).

Til beretningen fremkom en del kommentarer. Disse er nedenfor sammenfattet under beretningens overskrifter:

 

2.1 Veje m.m.:

Beskæringen langs vejene er visse steder ikke ok. Det har igen i år givet problemer mht. renovation på Lyngvangen.

HG opfordrede til at huske at køre kvaset væk efter beskæring (kommunen henter grene 10/9 og 5/11).

 

2.2 Oversvømmelser

HG orienterede om at bestyrelsen grundet formandens sygdom ikke har arbejdet ret meget med oversvømmelsesproblematikken i året der gik. Derudover fortalte han, at han fredag før generalforsamlingen modtog et udkast til brev fra Jens Nielsen og Marianne Kibenick (Bi 23), hvori advokat Sune Vestrup forholder sig til foreningens initiativer vedr. forundersøgelse af mulighederne for et etablere dræning på udsatte steder i foreningens område. Advokaten konkluderer:

- At det i forhold til vedtægterne er ulovligt at foreningen har nedsat et dræningsudvalg og at bestyrelsen arbejder med en dræningsløsning

- At bestyrelsen kan komme til at hæfte for de afholdte udgifter

- At formanden er inhabil, fordi han selv har været ramt af oversvømmelserne

Som konsekvens af Vestrup’s brev har formanden besluttet sig for at trække sig fra bestyrelsen, da han’ ikke vil stå model til den slags angreb og beskyldninger’.

 

Dette udløste en længere diskussion/meningsudveksling og i denne forbindelse fremlagde de fire forslagsstillere (Ly 24 og Bi 23) – jf. punkt 4 – brevet fra advokat Vestrup og redegjorde for baggrunden for brevet, nemlig at man havde ønsket en juridisk vurdering af lovligheden af bestyrelsens initiativer vedr. dræning. Samtidig meddelte forslagsstillerne, at de på baggrund af advokatens vurdering trak deres udsendte forslag. Forslagsstillerne ønskede derudover, at et afsnit i bestyrelsens beretning, der beskriver bestyrelsens ambition mht. det videre arbejde vedr. dræning, skulle tages ud af beretningen.

Til dette kommenterede Kirsten Stallkneckt, at man ikke kan rette i bestyrelsens beretning, man kan alene godkende den eller lade være, og dette blev taget til efterretning af forsamlingen.

 

HG beklagede at punktet vedr. dræning blev bragt på dagordenen, da bestyrelsen, bl.a. grundet formandens sygdom, ikke var ordentligt klædt på til at drøfte emnet. Han forklarede, at hensigten med de seneste skitser, som er udarbejdet af rådgivende ingeniør Ole Lenz, havde været at søge at udarbejde et forslag der imødekommer forslagsstillernes indvendinger, men at der på ingen måde forelå et færdigt oplæg fra bestyrelsens side. Det var netop ønsket om at få mulighed for at udarbejde et ordentligt gennemarbejdet forslag, der havde fået bestyrelsen til at beskrive denne ambition i beretningen.

HG pointerede også, at der på generalforsamlingen i 2011 blev bevilget kr. 27 000 til arbejdet, og oplyste, at den rådgivende ingeniør havde oplyst, at heraf var ca. 60% brugt.

Det blev konkluderet af Ly24, at forslaget om at bruge det nævnte beløb blev fremlagt og godkendt på generalforsamlingen i 2011 og budgettet vedtaget, og at ingen i bestyrelsen derfor hæfter for dette. 

 

Andre kommentarer til sagen (dette er kun et mindre udvalg):

- Beklagelser over at formanden havde valgt at trække sig.

- Taknemmelighed over advokatens arbejde (Sd 10). Advokaten er grundejer i foreningen.

- Bemærkning om at oversvømmelser er et fælles anliggende, da de bl.a. kan medvirke til at forsikringspræmien stiger i området, eller at det bliver vanskeligt at tegne en forsikring (OS7).

- Opfordring til at høre Foreningen af Sommerhusgrundejerforeninger i Nykøbing-Rørvig (FSNR) om erfaringer og lovlighed (Gam 6).

- Bemærkning om at oversvømmelser ikke er noget nyt fænomen, da der tidligere har været oversvømmelser i nogle bestemte områder (SD20).

- Kommentar om at klimaforandringerne er en realitet, og passende naturpleje kan måske afhjælpe generne (SD27).

- Opfordring til bred sammensætning af den nye bestyrelse (SD27)

 

HG konkluderede på denne baggrund, at der er behov for en tænkepause omkring dræningsprojektet, og at det må være op til den nye bestyrelse, hvorledes de vil håndtere sagen.

HG bemærkede yderligere, at såfremt der er interesse for det, kan der etableres et dræningslav uden for foreningens regi, men at det efter hans opfattelse er det rigtigste, at det sker i foreningens regi, uden at dette dog betyder at foreningen skal afholde alle omkostningerne.

 

2. 3 Projekt naturplejevejledning

HG orientrede om at projektet omkring udarbejdelse af Naturplejevejledningen nu er afsluttet – og hæfterne er uddelt/udsendt. Der er blevet trykt 1000 eksemplarer ekstra, som naturvejleder Jørgen Stolz får lov at sælge. Regnskabet for plejeprojektet blev præsenteret. Det fremgik heraf at foreningen samlet har modtaget 125.500 kr i tilskud til projektet der således kun har kostet foreningen 9.150 kr.

 

HG beskrev hvordan vejledningen tænkes anvendt og orienterede om at der på hjemmesiden findes en liste med vurderingen af de enkelte matrikler med oplysning om særlig interessante planter samt ’invasive arter’.

 

På baggrund af interessetilkendegivelse fra forsamlingen opfordrede HG den nye bestyrelse til at arrangere naturvandring.

 

2.4 Fremtidsgruppe / lokalplan

Foreningen er nu på kommunens liste over udarbejdelse af lokalplaner, og der vil i løbet af sommeren komme en besigtigelse. Formodentlig vil der forår 2013 ligge en plan.

 

2.6 Medlemskab af FSNR

Kontingent til FSNR og Fritidshusejernes landsforening (LF) skal fremover betales særskilt.

 

2.7 Kæde ved Elefantstien

Der er opsat en kæde over Elefantstien for at vise at der ikke skal være kørende trafik på stien. Der har en enkelt gang været hærværk på kæden, men bestyrelsen håber den nu kan være i fred og vil virke efter hensigten.

 

2.8 Kontingentbetaling

HG opfordrede til at bruge betalingsservice. Der var udskrevet en konkurrence om tre flasker vin til de der havde betalt rettidigt og tilmeldt sig til betalingsservice.

 

Herefter blev beretningen blev godkendt af et stort flertal, fire stemte imod godkendelse af beretningen.

 

3.          Regnskab 2011

Regnskabet blev fremlagt af formanden og godkendt.

 

4.          Indkomne forslag

Det indkomne forslag vedr. dræning blev trukket jf. punkt 2.2 under beretningen.

 

5.          Budget 2012 og 2013

Budgettet blev fremlagt og et kontingent på kr. 300 blev godkendt.

I forbindelse med en diskussion om, hvorvidt budgettet skal godkendes, konkluderede HG at budgettet alene er et ’værktøj’ til at vurdere om kontingentet er af passende størrelse.

Der blev fremsat et ønske om at ændre regnskabsåret således at det kunne følge beretningen. Dette var der dog ikke opbakning til.

 

6.          Veje og vejfond v. vejformand Ole Kristensen (OK):

OK redegjorde for situationen og fremlagde regnskabet:

- Der bliver kørt grus på vejene to gange om året.

- Der er stadig grus at hente på hjørnegrunden ved Elefantstien.

- ’Legende børn’ skilte udskiftes og der beskæres omkring.

- Vejsten vil blive malet op og der vil blive beskåret omkring.

 

Bemærkninger fra forsamlingen:

- Der skal klippes også ved kommunens skilte (OS7)

- Der er fantastiske veje i Gniben og også i Sverige. (Bi20)

- Bestyrelsen bør ha’ et punkt ’ beskæring ved veje’ (Bi 23)

- Der kan kun køre en bil ad gangen på Skærbyvangen pga. manglende beskæring (Klit 14)

- Gitte Berger: Kommunen kan kontaktes, hvis vejene ikke beskæres

- Der er ikke tømt skrald siden 20/5 på Lyngvangen (Ly 20)

 

7. Valg til bestyrelsen

Til bestyrelsen og som revisorer blev nedenstående valgt: (Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig som angivet).

 

             Flemming O. Jensen                                                   formand

             Nicolai Vestergaard-Hansen                    kasserer

             Ole Kristensen                                                              vejudvalg

             Leif Hovvej                                                                   lokalplan

             Gitte Berger                                                                  sekretær

             Tina Nørregård                                                             suppleant

             Ulla Træden                                                                  suppleant

             Jesper Rye Andersen                                                  suppleant

 

             Frederik Studstrup                                      revisor

             Bente Hansen                                                                revisor

             Karsten Møller                                                             revisorsuppleant

 

8. Eventuelt

Der var ikke tid til punktet.

 

Efter generalforsamlingen

Oplæg af Beredskabsforbundet v. Morten Hansen, der talte om hvordan vi kan forberede os på eventuelle uheld eller ulykker.

 

Referat v/Gitte Berger og Ulla Træden 8/7-2012

- Suppleret af HG d. 03-10-2012

Referat af generalforsamling i Skærby Strand Grundejerforening

Søndag d. 8. juli 2012 kl. 10.00 Rørvigcentret, Nørrevangsvej 49, Rørvig.