Sand, strand og  skov

Generalforsamling 2005

Referat af generalforsamling i Skærby Strand Grundejerforening afholdt i Nordgårdshallen i Nykøbing Sj. den 10. juli 2005.

 

I generalforsamlingen deltog 108 personer repræsenterende 68 matrikler.

 

1. Velkomst

Formanden Lise Ravn bød velkommen. Oplyste at bestyrelsen i år har valgt at gennemføre indskrivning ved indgangen af deltagerne og udlevering af stemmesedler til stemmeberrettigede deltagere.

                                 

2. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Steen Pedersen, Birkevangen 13, der enstemmigt blev valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gennemgik herefter dagsordenen.

 

3.              Bestyrelsens beretning

                  v. Lise Ravn                                          

Formand Lise Ravn gennemgik årets opgaver og takkede bestyrelsen for årets arbejde.

Arne From spurgte om årsagen til de flere bestyrelsesmedlemmers udtræden. Hertil svarede Lise Ravn at der var tale om personlige årsager.

Friedlænder og Mette Holst gjorde opmærksom på, at der var et stort problem med den manglende beskæring af vejene, som bl.a. gør det umuligt at få slamsugerene til at komme og tømme septiktankene.

Det er den enkelte grundejers opgave og ansvar, men om nødvendigt i kan kommunen, selvstændigt eller på bestyrelsens foranledning, gennemføre beskæring på de involverede grundejeres regning.

Det blev foreslået at bestyrelsens beretning fremover bliver medsendt indkaldelsen til generalforsamlingen, hvilket ikke denne gang har været praktisk muligt.

Beretningen blev godkendt.

 

Lise Ravn opfordrede medlemmerne til at melde sig til festudvalget i anledning af grundejerforeningens 60 års jubilæum næste år.

Allerede nu meldte Hanne Thor Christensen, Skærbyhøjvej 11, Ulla Træden, Solgårdsvej 10, Lisbeth Bojsen, Skærby bakke 3, og Norman Schou, Skærby dal 24 sig. De vil blive kontaktet af bestyrelsen.

 

4.              Økonomi

                 v. Jens Nielsen

Jens Nielsen gennemgik regnskab for 2004 og budget 2004 – 2007. Orienterede om arbejdet med medlemsdatabasens udvikling samt etablering af netbank og kunne i øvrigt oplyse at af 280 mulige er 271 nu betalende medlemmer, det højeste antal i foreningens historie.

På spørgsmål om hvor erindringsprojektets økonomi samt køb af restlager figurerer i regnskabet, blev det understreget, at selve bogudgivelsesregnskabet ikke indgår i foreningens økonomi, samt at købet af restlageret først vil fremgå af regnskabet for 2005.

Regnskabet for 2004 blev godkendt, 2 stemte imod.

 

5.              Veje og vejfond

                 v. Kurt Randahl

Kurt Randahl orienterede om økonomi samt nuværende status for renovering af vore veje, hvor de sidste grusveje bliver lavet til efteråret. Betonede muligheden for at asfaltveje kunne ændres til grusveje efter ønske fra beboerne på de involverede veje.

Der var en del kommentarer for og imod grus/asfalt. Det blev understreget at spørgsmålet sendes ud til høring blandt de respektive vejes beboere. Bestyrelsen sætter arbejdet i gang, indhenter tilbud og sørger for økonomien.

 

6.              Indkomne forslag

To rettidigt indkomne forslag.

                                 

a). Et forslag fra bestyrelsen om ændring af bestyrelsens sammensætning fra 7 til 5 medlemmer, en ændring af vedtægternes §10 og §11.

Forslaget skulle ses i lyset af at en bestyrelse på 7 medlemmer er ganske svær at få til at fungere optimalt.

Der udspandt sig en debat om forslaget, som nogle medlemmer mente burde være udsendt på forhånd. Dirigenten konstaterede at behandling af forslaget på denne generalforsamling var helt i overensstemmelse med vore vedtægter, hvorefter der foretoges afstemning. Der stemtes om § 10 og § 11 hver for sig.

Vedrørende § 10.                   35 stemte for ændring

                                                   6 stemte imod

                                                   13 stemte hverken for eller imod

 

Vedrørende § 11.                   42 stemte for ændring

                                                    1 stemte imod

                                                   16 stemte hverken for eller imod.

Forslagene blev således vedtaget.

 

b). Et forslag fremført af Marianne Kibenich på vegne af projektgruppen om at overskud fra bogsalg øremærkes til nærmere bestemte formål som beskrevet i forslaget.

Forslaget blev vedtaget med overvældende majoritet, 58 for, ingen imod.

 

7. Valg til bestyrelsen

Lise Ravn, Mogens Rishøj og Torben Munck Mortensen havde meddelt at de udtrådte af bestyrelsen. Efter den vedtagne ændring af § 10 skulle der herefter vælges 1 bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter. Tina Nørregård, Laurits Nielsensvej 9 blev valgt til bestyrelsen. Der var ingen andre kandidater. Gitte Berger, Lyngvangen 26 meldte sig som suppleant og blev valgt. Trods opfordring fremkom ikke yderligere kandidater.

Bestyrelsen består således til næste år af:

                                                   Svend Vibholm, Birkevangen 16

                                                   Jens Nielsen, Birkevangen 23

                                                   Henrik Grütner, Skærbydal 15

                                                   Kurt Randahl, Ole Segnersvej 15

                                                   Tina Nørregård, Laurits Nielsensvej 9

                                                   Gitte Berger, Lyngvangen 26 (suppleant)

 

8. Valg af revisorer

Nikolaj Vestergaard-Hansen, Kjeld Thor Christensen og Margrethe Stollberg (suppleant) blev alle genvalgt.

 

9.              Information om bogudgivelsens forløb

                 v. Marianne Kibenich

Marianne Kibenich orienterede om omtale i dagblade, lokalblade, TV, bøger, hjemmesider mm, feedback, økonomi, salg og fremtidsperspektiver. Salget er overgået til foreningen og varetages af Marianne. Restoplag nu 121 (oprindeligt oplag: 1000).

 

10.           Leader+ orientering

                v. Henrik Grüttner

Henrik Grüttner orienterede om baggrund, ide, formål, fremtidsværksted, arbejdsmetode og perspektiv, alt for at vi kan være med til at præge fremtidige forandringer i vort lokalområde.

Der blev udleveret spørgeskema om holdninger til orientering for det fremtidige arbejde.

Interesserede til arbejdsgrupper kan melde sig til Henrik.

Hjemmesiden www.skaerbystrand.dk blev omtalt og fungerer nu.

 

11.            Afslutning

Jens Nielsen takkede dirigenten og de afgående bestyrelsesmedlemmer for arbejdet og overrakte dem hver en vingave på foreningens vegne.

Dirigenten afsluttede mødet og påpegede at en af den nye bestyrelses vigtigste opgaver bliver en præcisering af de nye vedtægter.

Herefter afsluttende sang: ”Ode til Skærby Strand” fra bogen.

 

Efter mødet et interessant foredrag ved Karsten Lægdsman om Leader+ og det levende lokalsamfund.

 

 

På bestyrelsens vegne                     

Steen Pedersen                   Torben Munck Mortensen          Jens Nielsen

Dirigent                                               Referent                          Formand