Sand, strand og  skov

Med udgangspunkt i foreningens formålsparagraf:

 

§ 3    Foreningens formål er at samle grundejerne til fælles optræden i anliggender, der ved­­r­ører det samlede areal, herunder vedligeholdelse af de til området førende samt de på dette beliggende fælles adgangsveje. Foreningen optræder som grundejernes fællesorgan overfor myndigheder, ejerlav og enkeltpersoner ved forhandling om spørgs­mål af fælles interesse. Foreningen skal arbejde for, at områdets karakter af naturlandskab bevares og skal ved forhandling eller påtale, eventuelt gennem indbe­retning til myndighederne, søge at hindre sådanne ændringer af arealer eller dele deraf, der på væsentlig måde kan forringe den landskabelige værdi. Endvidere kan foreningen påtage sig at føre indseende med, at de parcellerne pålagte servitutter over­holdes.

Er der udformet en mere præcis målsætning for området:

Målsætning:

 

Foreningen vil – i medfør af formålsparagraf § 3 – arbejde for at fremme:

1. en helhedspræget natur, hvor områdets fire landskabstyper, klitten, flyvesandet, plan­tagen og de tidligere markområder bag Skærby Bakke, søges fastholdt eller reetableret.

2. at stranden og klitten holdes fri for ikke-hjemmehørende vegetation, som fx vilde roser, gyvel og træer, og at der er rent og ordentligt af hensyn til badeliv og afslapning.

3. at bebyggelsen på Skærby Strand bevarer sit sommerhuspræg, at bebyggelsesprocenten (maks.10 %) overholdes for at sikre afstand mellem husene, at byggeri sker med respekt for grundenes naturlige ve­getation og kupering, og at materialekørsel og renovation mm. søges udført af køretøjer, der ikke ødelægger vejene, og endelig at bygningers ydre fremtoning, fx farver og materialer, tilpasses omgi­vel­serne.

4. et rekreativt miljø, hvor beboerne tager gensidigt hensyn til hinanden hvad angår støj, lugt og visuelle indtryk.

5. et konstruktivt samarbejde med myndigheder og andre relevante instanser.

 

Virkeliggørelse af de miljømæssige, naturmæssige og menneskelige mål søges realiseret gennem initiativer og formidling, som eksempelvis:

· Naturvandringer i området

· Etablering af landskabsplan for området, med karakteristik af landskabstyper og indikator-planter, samt plejeforslag

· Idékatalog med eksempler på god byggeskik, energibesparende løsninger etc.

· Forskrifter om samfærdsel, brug af maskiner, natbelysning etc.

· Udarbejdelse af forslag til lokalplan for området.

 

 

Udarbejdet af fremtidsgruppen og vedtaget af bestyrelsen på mødet d. 23. januar 2008

Målsætning for Skærby Strand Grundejerforening