Sand, strand og  skov

Generalforsamling 2007

Referat af ordinær generalforsamling i Skærby Strand Grundejerforening

Søndag d. 8. juli 2007 kl. 10.00 på Lyngkroen

 

Tilstede: 79 deltagere repræsenterende 66 matrikler – heraf 14 ved fuldmagter

Fra bestyrelsen deltog: Jens Nielsen (JN), formand, Henrik Grüttner (HG), næstformand og miljøan­svarlig, Tina Katja Nørregaard (TN), kasserer, Gitte Berger (GB), sekretær.
Afbud fra: Mogens Madsen (vejformand).

 

1.      Valg af dirigent

Sten Petersen (Bir 13) blev valgt til dirigent, og efter at have takket for valget konstaterede han, at  Generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og gav ordet til formanden for aflæggelse af bestyrel­sens beretning.

 

2.      Bestyrelsens beretning - klik for at læse

Formand Jens Nielsen (Bir 23) (JN), læste den udsendte beretning højt. Efter oplæsningen var der spørgsmål/debat om følgende temaer:

Arne From (OS 7) spurgte om a) nyt i sag om jordvold og b) jernpæle anbragt på Gammarinavej.

JN oplyste, at kommunens sagsbehandler holder ferie, derfor intet nyt i sagen om jordvolden. Hvad angår hegnspæle må disse ikke anbringes i skel, men skal placeres inde på egen grund. Af hensyn til farbarhed og afvanding af vores veje er det bedst at placerer pæle, hegn og bevoksning minimum 40 cm. inde på egen grund.

Mette Holst (Kl 24) spurgte, om det er nok at udbedre grusbelægningen hvert 4-5 år og henviste til, at der allerede er opstået huller på Klitrosevej. JN oplyste, at vedligeholdelsesplanen for vejene kan fraviges, hvis det skønnes, at reparationsbehovet er større på andre veje end de planlagte.
JN
opfordrede alle til at køre skånsomt, da det er mere effektivt at forebygge nedslidning end at lappe huller.

Dorte Bülow (Ly 24) opfordrede til at grundejerne klipper deres beplantning i vejsiden, fx kan man ikke køre på Lyngvangen uden at få ridset sin bil. Spurgte desuden om lovligheden i en byg­ning på Skærbyvangen, der er under opførelse helt ud til vejkanten.
JN oplyste, at den konkrete bygning er en carport, som godt må placeres ud til vej.

Beretningen blev herefter godkendt.

 

3.      Regnskab v. kassereren

a) Foreningsregnskab

Kasserer Tina Nørregaard oplæste regnskabet (udsendt sammen med indkaldelsen), hvorefter der frem kom følgende spørgsmål:

Kirsten Stallknecht (SB 7-9) opfattede regnskabet sådan, at foreningen havde underskud i 2006 (?) hvortil JN oplyste, at omlægningen af kontingentindbetalingen har bevirket at der ingen indtægt var i året 2006. Kontingentet for 2006 var indbetalt i 2005 og for 2007 i 2007.

Pia Quaade Møller (Bir 18) spurgte, hvorfor billetindtægterne ikke figurerede på forenings­regnska­bet, hvortil kassereren svarede, at disse figurerede i festregnskabet. Dette er ikke udsendt, men kunne læses af interesserede efter generalforsamlingen.

Arne From spurgte, om udhængsskabene, der figurerer i regnskabet til 1 kr., igen kommer op og hænge. Henrik Grüttner oplyste, at den nuværende ejer af det tidligere ophængssted (tidl. kbm. Pallesens hus) ikke længere ønsker skabene ophængt. HG har foreløbig anbragt dem i telefonbok­sen til senere brug, og oplyste desuden, at Odsherreds Turistbureau overvejer opsætning af et nyt over­sigtskort der hvor Skærbyvangen møder Vibo Hovedvej.

Foreningsregnskabet blev herefter godkendt.

b) Budget

JN redegjorde for budgettet, som er et fem-års fremskrivningsbudget, og informerede om, at kon­tingentet på 150,- kr. bibeholdes, da bestyrelsen mener at foreningen kan drives for dette beløb. Forsikringer omfatter bygningsforsikring for telefonboksen og en ansvarsforsikring, der omfatter ulykker ved fx. fald på foreningens veje. Øvrige udgifter er fx. porto, trykning og opsætning af vejsten på de veje, der mangler (Blomstervangen, Gammarinavej og Solgårdsvej). Der var følgende kommentarer til regnskabet:

Kirsten Stallknecht var enig i, at bogindtægterne anvendes til fx fremtidsværkstedet, men mente at de burde fremgå af budgettet. Fandt desuden, at regnskaber for foreningens aktiviteter bør indskrives i budgettet. JN svarede, at bestyrelsen vil tage dette til efterretning fremover, hvor­efter budgettet blev godkendt.

 

4.      Veje og vejfond

a) Regnskab

Vejregnskabet var i år ikke udsendt til medlemmerne, idet det blev afleveret efter sidste frist for medlemsudsendelsen. For at kunne fremvise regnskabet for medlemmerne var der bestilt over­headprojektor til generalforsamlingen, men Lyngkroen havde skiftet ejer, og den nye var ikke in­formeret herom af den forrige, hvorfor regnskabet ikke kunne fremvises. Da vejformandens ikke selv kunne være tilstede, gennemgik JN vejregnskabet mundtligt og oplyste bl.a., at det aktuelle indestående på vejkontoen er 85.000 kr., efter at grusbelægningen af Skærbydal er betalt med 90.000 kr. Regnskabet godkendtes, og er pga. ovenstående vedlagt nærværende referat.

b) Vedligeholdelsesplan for vejene

Vedligeholdelsesplanen, der samtidig er budget for vejfonden blev gennemgået. I 2006 skulle Skær­byager, Skærby dal og Klitrosevej være blevet vedligeholdt/grusbelagt. De overgår til 2007 og her skal der så vedligeholdes Skærbyvangen, Skærby Bakke, Skærbyager, Solgårdsvej, Birkevangen, Lyngvangen og Klitrosevej med Skærby­vangen som nr. 1. Budgettet for 2006 var på 87.000 kr. og for 2007 på 83.000 kr. Det bedste tidspunkt at foretage reparationerne på er om foråret. Bestyrelsen afventer tilbud fra entreprenøren.

Arne From fandt ordningen med grusbunken til småreparationer god, og opfordrede til at den fortsættes. Ulla Træden, Sol 10, spurgte hvor grusbunken lå, og JN oplyste, at den ligger på Skærbyvangen bag den tidligere telefonboks.

Vejfondsregnskabet og vedligeholdelsesplanen blev herefter godkendt med dirigentens opford­ring til at dette materiale fremover udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

 

5.      Indkomne forslag

         Ingen forslag var indsendt. En grundejer har foreslået, at der arbejdes med vejenes udformning for at øge sikkerheden, oversigtsforhold, sænke hastigheden og forbedre vejprofilerne. Bestyrelsen har i sin beretning har lagt op til, at der på generalforsamlingen nedsættes en arbejdsgruppe med denne opgave og vejformanden som formand. Interesserede grundejere bedes henvende sig til JN efter generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen meldte følgendes sig til arbejdsudvalget: Ole Kristensen (Vejformand), Laurits Nielsens vej 1, Jan Olsen (Suppleant), Skærbyvangen 44 og Nikolaj Vestergaard Hansen (Revisor), Birkevangen 3.

 

6.      Valg til bestyrelsen

         JN oplyste indledningsvist, at Mogens Madsen har ønsket at udtræde af bestyrelsen mens Tina Katja Nørregaard af arbejdsmæssige grunde har udtrykt ønske om at fratræde som kasserer, men me­get gerne vil opretholde sit engagement i bestyrelsen, evt. som suppleant.

JN oplyste videre, at to grundejere, Ole Kristensen, Lauritz Nielsens vej 1 og Margrethe Stollberg Skærbyvangen 19 har er­klæret sig villige til at stille op. Ole vil gerne være vejformand, og Magrethe, der tidligere har væ­ret revisorsuppleant, vil gerne påtage sig kassererhvervet. På valg er desuden Henrik Grüttner, der genopstiller.

Ole Kristensen, Margrethe Stollberg og Henrik Grüttner valgtes/genvalgtes herefter med akklama­tion, Ole i stedet for Mogens Madsen og Margrethe i stedet for Tina. Besty­relsen konstituerer sig på sit førstkommende bestyrelsesmøde.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følgende:

Jens Nielsen, formand
Henrik Grüttner, næstformand og miljøansvarlig
Gitte Berger, Sekretær
Magrethe Libak Stollberg, kasserer
Ole Kristensen, vejformand

 

7.      Valg af bestyrelsessuppleanter

         Jan Olsen genopstillede som suppleant, og Tina Katja Nørregaard stillede op. Begge blev valgt med akklamation og JN benyttede lejligheden til at takke Tina for det store arbejde hun har udført som kasserer gennem sine to år i be­styrelsen.

 

8.      Valg af to revisorer

         De to nuværende revisorer, Keld Thor Christensen og Nikolaj Vestergaard Hansen genopstillede og blev valgt med akklamation. Som revisorsuppleant opstillede Johannes Nordentoft, Po 3, som blev valgt.

 

9.      Eventuelt

         Følgende emner blev drøftet under eventuel:

Vejsten og forhåndsinformation om vejarbejde

Dorte Westrup, SD 29, foreslog, at foreningen på sin hjemmeside (www.skaerbystrand.dk) oriente­rer om hvor og hvornår der foregår vejarbejder. Selv havde hun oplevet at et bestilt læs træ måtte køre retur, da Skærby dal var spærret under grusomlægningen. Hun ønskede også at flere vejsten blev gjort mere synlige.

JN svarede, at det var en god ide, og at informationer arbejde på vores vej, fremover vil blive givet på hjemmesiden. At bestyrelsen vil gennemgå vejstenenes placering.

Både på stranden

Lise Ravn, Bir 20, opfordrede bestyrelsen til at drøfte retningslinier for anbringelse af lystbåde på stranden. De fylder og spærrer for læpladserne ved klitten. Må hvem som helst parkere båd, eller er det fx. kun grundejere med strandgrunde? Marianne Kibenich, Bir 23 fandt det hensigtsmæs­sigt, at retningslinier blev afklaret inden alt for mange investerer i en båd i forventning om at Skærby Strand lægger havne ’havneplads’ til. Ulla Træden, Sol 10, opfordrede til at også bådstør­relser indgik i drøftelsen.

JN tilkendegav, at man ville tage hul på problemet, og indledningsvis undersøge, hvad der findes af regler ang. både på stranden.

Løse hunde

Michael Rasmussen, Kl 10, ville – uden at det skulle opfattes som et surt opstød – henstille til, at hundeejere ikke lod deres hunde løbe løse, og samlede disses efterladenskaber op.

JN erklærede sig enig i henstillingen, og henviste til foreningens husorden, ifølge hvilken hunde skal føres i snor, deres efterladenskaber fjernes, og unødig gøen søges undgået.

Medlemsudsendelser via e-mail

Michael Rasmussen spurgte om bestyrelsen ville kunne udsende medlemsinformation og –indkal­delser via e-mail.

JN oplyste, at 135 grundejere har anført e-mail adresse på registreringsblanketten, samt at folk ofte glemmer at meddele, når de får ny e-adresse. Gjorde opmærksom på, at der med udsendelsen af referatet følger en registreringsblanket til oplysninger om ændrin­ger af adresse, tlf.nr. og e-mail.

 

Generalforsamlingen afsluttedes herefter med at dirigenten takkede for god ro og orden.

 

Referat: Gitte Berger

Referatet godkendt af:

Steen Pedersen, dirigent                                                          Jens Nielsen, formand

 

Efter en kort pause bød Henrik Grüttner velkommen til dagens fore­drags­holder Jørgen Stoltz, hvis indlæg havde overskriften: ”Hvordan får man en god naturgrund”.

Foredraget, der var ledsaget af billeder og plancher, indeholdt en velformidlet gennemgang af

Skærby Strands landskabs- og naturgrundlag

Generelle ændringer i og trusler for områdets natur

Karakterplanterne på Skærby Strand

Eksempler på andre grundejer­foreningers aktiviteter i Odsherred samt

Gode tips til indretning af naturgrunden, lyngbevarelse og fornyelse og sikring af områdets herlighedsværdier.

Tilhørerne fik med dette foredrag en informativ, inspirerende og brugbar afslutning på en god og debatlysten generalforsamling.