Sand, strand og  skov

Generalforsamling 2006

Referat af ordinær generalforsamling i Skærby Strand Grundejerforening

Søndag d. 9. juli 2006 kl. 10.30 i festtelt på stranden.

 

Tilstede repræsentanter for 84 matrikler – heraf 12 ved fuldmagter

 

1.  Valg af dirigent

Bestyrelsen v. Jens Nielsen (JN) foreslog Sten Petersen (SP), Birkevangen 13 der blev valgt.

SP takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dagsorden rettidigt udsendt. Dagsorden blev oplæst.

 

2.  Bestyrelsens beretning

Den udsendte beretning blev læst op af formanden, Jens Nielsen.

 

I forhold til beretningen var der debat om SEAS/NVE’s grave/ledningsarbejde, som nu er afsluttet efter vejsyn sammen med kommunen, tung trafik og byggeri på Skærbyvangen samt mødet med Vibo Grundejerforeningsbestyrelse. 

 

Marianne Kibenich orienterede om at Hjertehusetvil blive overdraget til Odsherred Kulturhistoriske Museum hvor det vil blive udstillet.

 

På forespørgsel om vinder og procedure for Logokonkurrence, gjorde Jens Nielsen rede for dette: Vindere: 1. Line Rasborg, 2. Marianne Kibenrich og 3. Nina Korsved. JN pointerede at foreningen er frit stillet m.h.t. hvilket logo man vil bruge.

 

Beretningen blev herefter godkendt.

 

3.  Økonomi

a) Foreningens regnskab:

Kassereren Tina Nørregaard (TN) gennemgik regnskabet.

 

Kommentarer og spørgsmål til regnskabet:

En grundejer mente at vejen Skærbydal tilhører grundejerne på vejen. Jens Nielsen sagde at dette ikke er bestyrelsens opfattelse, men lovede at bestyrelsen vil undersøge ejerforholdene endnu en gang.

En grundejer forespurgte til forsikringsdækning ved eventuelle retssager. Hertil oplyste Jens Nielsen at vejene er forsikret i Tryg Baltica og Købstædernes, men at der ikke er nogen forsikring i tilfælde af retssager.

 

Regnskabet blev herefter godkendt.

 

b) Foreningens budget

Tina Nørregaard gennemgik budgettet og gjorde opmærksom på at diverse poster opjusteres.

Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til budgettet.

 

4.  Veje og vejfond

a og b) Beretning og regnskab

Jens Nielsen gennemgik regnskabet. Der blev redegjort for at kommunen har haft andel i, at der har været forøgede administrationsudgifter.

 

Kommentarer og spørgsmål:

En grundejer mente ikke det var foreningens anliggende at renovere Solgårdsvej. Hertil svarede Jens Nielsen at Solgårdsvej indgår i samme ordning som foreningens øvrige veje og betaler vejbidrag på samme måde. Hertil konkluderede en anden grundejer så, at dette må betyde, at man må færdes på vejen, hvilket Jens Nielsen bekræftede.

 

c) Bestyrelsens forslag om ændring af belægning på Skærbydal

Henrik Grüttner redegjorde for bestyrelsens forslag om grundbelægning på Skærbydal i stedet for den nuværende asfaltbelægning – jf. det udsendte materiale.

10 af grundejerne har været imod dette, hvorfor bestyrelsen har ønsket generalforsamlingens stillingtagen – også for at de pågældende grundejere kunne fremkomme med deres synspunkter på generalforsamlingen.

 

Efter en længere debat om fordele og ulemper blev bestyrelsens forslag brag til afstemning.

For stemte 63, imod 8 og 5 var hverken for eller imod.

Forslaget blev dermed vedtaget.

 

5. Indkomne forslag:

a) Bestyrelsens forslag til ændring af foreningens vedtægter.

Jens Nielsen orienterede om formålet med ændringerne.

 

En række kommentarer og spørgsmål rejste en mindre diskussion om hvorvidt forslaget kunne vedtages hvis der skal foretages rettelser. Hertil foreslog Kirsten Stallkneckt at bestyrelsen bemyndiges til at ændre ordlyd og formuleringer så længe det ikke påvirker indholdet.

 

Derefter blev forslag vedtaget med et stort flertal, ingen stemte imod forslaget, men 4 stemte for eller imod.

 

b) Forslag fra Knud og Annette Vesterdahl, Skærbydal 2:

Forslagsstillerne foreslog at der kun må kører 10 km/t på foreningens veje og at der skal skiltes med dette. Knud Vesterdahl redegjorde for forslaget som var en reaktion på omlægningen af Skærbydal til grusvej.

Jens Nielsen svarede at vi ikke selv kan opsætte skilte. Kun Politiet kan give tilladelse til dette og de accepterer aldrig mindre end 30 km/t.

Der fulgte en debat hvor der blev foreslået opsætning af chikaner og undersøgelser af om lokalplaner kan bruges til at fastsætte hastighed.

Herunder foreslog Lise Ravn at man anbefaler beboerne og gæster at der køres max. 20 km/t i området.

Dirigenten konkluderede at forslaget ikke kunne gennemføres på det nuværende grundlag. Jens Nielsen lovede dog at bestyrelsen vil undersøge mulighederne yderligere hos de relevante myndigheder.

 

6. Valg til bestyrelsen

Dirigenten redegjorde for valgsituationen; der skal vælges 2 nye repræsentanter til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslog Gitte Berger (der har været suppleant) og Mogens Madsen.

Begge blev valgt uden afstemning.

 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Dirigenten redegjorde for valgsituationen; der skal vælges 2 nye suppleanter til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslog Jan Olsen og der var ikke andre kandidater.

Jan Olsen blev dermed valgt.

 

Bestyrelsen består således til næste år af:

Jens Nielsen, Birkevangen 23 (formand)

Henrik Grüttner, Skærbydal 15 (næstformand)

Tina Nørregaard, Laurits Nielsens vej 9 (kasserer)

Gitte Berger, Lyngvangen 26 (sekretær)

Mogens Madsen, ?? (vejformand)

Jan Olsen, ?? (suppleant)

 

Konstitueringen er efterfølgende sket som angivet i parentes.

 

8. Valg af revisorer

Nikolaj Vestergaard-Hansen, Kjeld Thor Christensen og Margrethe Stollberg (suppleant) blev alle genvalgt.

 

9. Fremtidsværksted.

Henrik Grüttner orienterede. Der er nedsat en arbejdsgruppe som arbejder med områdets fremtid. Gruppen har holdt et møde hvor der blandt andet blev diskuteret visioner.

Konkret har gruppen planlagt at der d. 26. august 14-16.30 afholdes ’naturplejevandring’ hvor Jørgen Stoltz vil fortælle om pleje af naturgrunde.

Arrangementet er gratis, da det finansieres af bogprojektet, og der kan deltage op til 30 personer.

Tilmelding til Henrik Grüttner.

Henrik Grüttner foreslog at der samme dag arrangeres naturpleje af klitterne kl. 10. Man opfordres til at møde op for enden af Skærbydal med hakker eller spader så vi kan få fjernet hunderoserne.

 

10. Eventuelt

Charlotte ??, Skærbydal 6 spurgte om ikke der kan gøres noget ved kvasbunkerne på hjørnet ved Skærbyvangen og meget gerne også få fjernet det gamle ishus. Jens Nielsen svarede at foreningen ikke har beføjelser til at kræve ændringer på en privat grund og at foreningen ikke ejer andet jord end det der er udlagt som vej. Bestyrelsen vil dog rette skriftlig henvendelse til grundejeren om forholdene.

 

11.  Afslutning

Dirigenten afsluttede mødet og takkede for god ro og arden.

Jens Nielsen takkede dirigenten.

 

 

Herefter afsluttende sang: ”Ode til Skærby Strand” fra bogen.

 

 

Referat:

Gitte Berger / Henrik Grüttner 10.09.2006