Tekstfelt:

Sand, strand og  skov

Foreningens vedtægter

SKÆRBY STRAND GRUNDEJERFORENING

Love for Skærby Strand Grundejerforening

 

Vedtaget på foreningens generalforsamling den 26. november 1946

og ændret 28. november 1957, 11. juli 1970, 14. juli 1984, 11. juli 1993, 6. juli 1997, 12. juli 1998, 9. juli 2006, 6. juli 2014, 9. august 2020 og 8. juli 2023.

 

Hent vedtægterne som pdf-fil  her

 

§ 1. Navn

Foreningens navn er ”Skærby Strand Grundejerforening”.

 

§ 2. Hjemsted

Grundejerforeningen har hjemsted i Nykøbing Sjælland og som medlemmer af foreningen kan optages nuværende og tilkommende ejere af matrikler, der er blevet eller bliver udstykket af matr.nr. 31-34, 37-41 og 43-46, Flyvesandslodderne, Nykøbing S. Jorder og matr.nr. 80, Nykøbing S. Vangjorder og matr.nr. 88-95, Øster Lyng, Nykøbing S. Jorder.

 

§ 3. Formål

Foreningens formål er at samle grundejerne til fælles optræden i anliggender, der vedrører det samlede

areal, herunder vedligeholdelse af de til området førende samt de på dette beliggende fælles

adgangsveje.

Foreningen optræder som grundejernes fællesorgan overfor myndigheder, ejerlav og enkeltpersoner

ved forhandling om spørgsmål af fælles interesse.

Foreningen skal arbejde for, at områdets karakter af naturlandskab bevares og skal ved forhandling

eller påtale, eventuelt gennem indberetning til myndighederne, søge at hindre sådanne ændringer

af arealer eller dele deraf, der på væsentlig måde kan forringe den landskabelige værdi.

Foreningen kan påtage sig projekter eller deltage i projekter, selvom disse ikke er til direkte gavn

for alle medlemmer, som fx et projekt til beskyttelse mod oversvømmelse eller et kystsikringsprojekt.

Sådanne projekter kan indebære forskellige bidrag fra medlemmerne, fx efter nytteværdi.

Projekter af varierende interesse for medlemmerne kan gøres betinget af, at de begunstigede

medlemmer ved tinglysning har forpligtet sig til at være medlemmer af foreningen.

Foreningen kan endvidere påtage sig at føre indseende med, at de enkelte matriklers pålagte

servitutter overholdes.

 

§ 4. Kontingent

Til foreningens administration og øvrige udgifter, betaler hvert medlem et årligt kontingent for hver

matrikel der er bebygget eller kan bebygges.

Kontingentets størrelse fastsættes på foreningens generalforsamling og kan kun ændres ved en

generalforsamlingsbeslutning.

Kontingentet betales senest 1. marts og gælder for regnskabsåret.

 

§ 5. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der

afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning.

Generalforsamlingen, dirigenten eller bestyrelsen kan beslutte, at en afstemning skal foretages

skriftligt.

Ved indgangen til generalforsamlingen registreres medlemmerne, og der udleveres ét sæt

stemmemateriale (et stemmekort og stemmesedler) pr. betalt kontingent. Alle ikke skriftlige

afstemninger sker ved stemmekort.

Ejere af flere matrikler har ligeså mange stemmer som matrikler, der er betalt kontingent for. Der

kan kun afgives én stemme pr. matrikelnummer også i tilfælde af at der er flere ejere.

Et medlem kan lade et andet medlem stemme på sine vegne ved skriftlig fuldmagt, dog kan intet

medlem repræsentere mere end 4 medlemmer.

Alle sager undtaget personvalg og vedtægtsændringer og foreningens opløsning afgøres ved

simpelt flertal af de afgivne gyldige stemmer. Blanke stemmer tælles ikke med i antal gyldige

stemmer.

Personvalg afgøres med flest stemmer (relativt). For vedtægtsændringer se § 11. For foreningens

opløsning se § 13.

Over det på generalforsamlingen passerede udarbejdes et referat, der underskrives af dirigenten,

referenten og formanden.

Referatet udsendes til medlemmerne inden 3 måneder. For de medlemmer, som har oplyst

foreningen en elektroniske adresse (email), udsendes referatet alene til den opgivne elektroniske

adresse.

 

§ 6. Indkaldelse og dagsorden

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år primo juli måned. Indkaldelsen sker med 3 ugers varsel

ved skriftlig meddelelse til hvert medlem.

For de medlemmer, som har oplyst foreningen en elektroniske adresse (email), udsendes

indkaldelsen alene til den opgivne elektroniske adresse.

Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal anføres i indkaldelsen.

Dagsordenen for generalforsamlingen skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning for perioden siden sidste ordinære generalforsamling

3. Regnskab – foreningen

4. Indkomne forslag

5. Foreningens budget fremlægges til orientering. Budgettet skal på overordnet niveau angive,

hvad pengene planlægges brugt til.

6. Fastlæggelse af foreningens kontingent for det efterfølgende kalenderår

7. Vejfonden, regnskab og budget

8. Valg til bestyrelsen, suppleanter, revisorer og revisorsuppleant

9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indgivet skriftligt til

bestyrelsen senest 1. juni før generalforsamlingens afholdelse.

Sager, der ikke er anført på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning, dog kan

generalforsamlingen stemme om ikke bindende meningstilkendegivelser.

 

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når

mindst 25 medlemmer til bestyrelsen har indgivet skriftlig motiveret begæring med tilkendegivelse af

dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling.

Når en sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal den ekstraordinære generalforsamling

afholdes senest 6 uger efter begæringens modtagelse, med en indkaldelse med 3 ugers frist. For de

medlemmer, som har oplyst foreningen en elektroniske adresse (email), udsendes indkaldelsen alene

til den opgivne elektroniske adresse.

 

§ 8. Bestyrelsen

Bestyrelsen har ledelsen af foreningens virke. Den består af 5 medlemmer, som vælges på den

ordinære generalforsamling.

Valget finder sted for en 3-årig periode, dog skal bestyrelsesmedlemmerne afgå efter tur over en 3-

årig periode med henholdsvis 1, 2 og 2. Vælges der flere end denne cyklus tilsiger, får den (de) med

størst stemmetal 3 års valgperiode, mens den (de) øvrige tildeles restvalgperiode efter stemmetal

således at mønsteret for valg opretholdes. Ved stemmelighed trækkes lod om valgperiode.

Der vælges hvert år op til 3 suppleanter til bestyrelsen samt udenfor bestyrelsen 2 revisorer og 1

revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted til ovennævnte poster.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Retningslinier for bestyrelsens arbejde kan nedfældes

af bestyrelsen i en forretningsorden. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden eller 3

bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.

Sekretæren fører et arkiv med referater af alle bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er

formandens stemme afgørende.

Et bestyrelsesmedlem, der udebliver fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder, kan af den

øvrige del af bestyrelsen pålægges at udtræde af bestyrelsen, hvorefter en suppleant indtræder i

bestyrelsen.

 

§ 9. Foreningens regnskab

Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal være udarbejdet

senest 1. marts og revideret såvel talmæssigt som kritisk senest 1. maj. Det reviderede regnskab

udsendes med indkaldelsen til generalforsamlingen.

 

§ 10. Tegning og hæftelse

Foreningens midler indsættes i et pengeinstitut. Alle bilag skal attesteres med formandens og

kassererens underskrifter. Alle i bestyrelsen skal have uhindret adgang til alle regnskabsforhold.

Kassereren skal til hvert bestyrelsesmøde afgive en kort status om økonomien.

Foreningens medlemmer hæfter ikke solidarisk for foreningens forpligtelser. Bestyrelsen må

ikke optage lån med mindre det er hjemlet i en vedtagelse på en generalforsamling.

 

§ 11. Ændring af foreningens vedtægter

Ændring af foreningens vedtægter kan kun ske, hvis de er fremsendt rettidigt i henhold til § 6.

Vedtagelse kræver 2/3 flertal af de afgivne gyldige stemmer. Blanke stemmer tælles ikke med i

antal gyldige stemmer.

Hvis der er simpelt, men ikke 2/3 flertal for en lovændring, skal der indkaldes til en ny

generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages i uændret form ved simpelt flertal af de afgivne

gyldige stemmer. Denne generalforsamling skal afholdes inden 6 uger med en indkaldelse med 3

ugers frist.

 

§ 12. Medlemmernes forpligtelser

Medlemmerne forpligter sig til at overholde foreningens ordensreglement.

 

§ 13. Foreningens opløsning

Foreningens opløsning kan finde sted på en generalforsamling efter forslag fra bestyrelsen eller

mindst halvdelen af foreningens medlemmer. Opløsning kan kun finde sted, når mindst halvdelen

af foreningens medlemmer stemmer herfor. Forslaget skal tillige indeholde en bestemmelse om

anvendelsen af foreningens eventuelle formue. Foreningen kan dog ikke opløses, så længe der

påhviler den gældsforpligtelser.