Sand, strand og  skov

Generalforsamling 2008

Bestyrelsens beretning 2007-08:

Som det vil være de fleste bekendt, besluttede Jens Nielsen i februar at fratræde bestyrelsen på grund af sygdom. Jens har gjort et fantastisk stort arbejde for bestyrelsen, som vi alle må være taknemmelige for.

Henrik Grüttner har siden varetaget opgaven som konstitueret formand, men ønsker ikke at fortsætte i denne rolle.

Magrethe Libak Stollberg overtog efter sidste generalforsamling opgaven som kasserer og har gjort en stor indsat for at sætte sig ind i dette arbejde.

Ole Kristensen har været vejformand i perioden og har arbejdet hårdt på at få entreprenøren til at gennemføre de aftalte arbejder.

Sidens Jens’ fratræden har vi kun haft en suppleant til bestyrelsen – Jan Olsen – så vi mangler en suppleant.

Bestyrelsen har i perioden siden sidste generalforsamling arbejdet med:

1. Vejene
Renoveringen af vejene er nu afsluttet, således at alle veje nu er grundlæggende renoverede. Vi er dog samtidig i bestyrelsen opmærksomme på, at tilstanden af flere veje ikke er tilfredsstillende på grund af huller, og at udbedring med grus fra bunken ved telefonhuset ikke holder ret længe. Disse huller vil derfor blive repareret mere grundlæggende. Vi er også opmærksomme på problemet med støv fra grusvejene, og også dette vil vi tage fat på.

Kommunen har efter en høring hos grundejerne på Dalvangen og grundejerforeningen besluttet at ændre navnet til Dalvænget med virkning fra 1. juli i år. Vi protesterede fra foreningens side mod dette, og arbejder for tiden med at sikre, at det bliver kommunen der betaler for de to nye vejsten.

2. Fremtidsgruppen
Fremtidsgruppen har i årets løb afholdt to møder og det væsentlige tema har været at få lavet en målsætning for vores område, som beskriver og udmønter §3 i vedtægterne så det bliver mere end en hensigtserklæring. Målsætningen er efterfølgende behandlet af bestyrelsen, således at den vedlagte målsætning nu fremtræder som et arbejdsredskab for bestyrelsen og dermed for foreningen.

Derudover har fremtidsgruppen arrangeret en ny ’natur-vedligeholdelses-vandring’ med Jørgen Stoltz d. 31. maj. 26 grundejere deltog.

Gruppen opfordrer også til, at vi afholder en klitrensedag lørdag d. 21. juni og lørdag d. 6. september, hvor klitten nedenfor Skærbydal skal renses for rynket rose og fyr. Mød op kl. 10 med hakke og spade og giv et nap. Så giver foreningen en øl eller en vand til arbejdet.

Fremtidsgruppen arbejder også fortsat med at få kommunen til at igangsætte et projekt for naturpleje/genetablering af lergraven på hjørnet over for Skærby Camping. Kommunen har kigget positivt på ideen, men endnu har vi ikke fået nogen officiel tilkendegivelse om kommunens indstilling til sagen.

3. Beskæring langs vejene
Der er stadig mange steder langs vejene hvor reglerne om beskæring ikke overholdes, selv om det også er blevet bedre mange steder.

Bestyrelsen har blandt andet på denne baggrund inviteret beredskabschef Jens Larsen til at give et lille oplæg om sikkerhedssituationen i vores område efter generalforsamlingen. Vi håber at dette kan medvirke til, at man tager sikring af adgangsforholdene alvorligt.

Måske kan man organisere arbejdsdage på vejene så beskæringen kan gennemføres i fællesskab.

Husk at kommunen henter grene i vores område d. 8. sept. og d. 10. november

(NB: Maksimalt 10 bundter, maks. længde 1 meter og maks. vægt 20 kg).

4. Samfærdselsreglerne

Reglerne for godt naboskab er blevet moderniseret sprogligt og nyoversat til engelsk og tysk samt udsendt til alle medlemmer med udsendelsen i januar - og lagt på hjemmesiden.

Bestyrelsen håber, at man vil være opmærksom på reglerne og sørge for at eventuelle lånere eller lejere af husene bliver gjort opmærksom på disse få og enkle regler, som kan gøre det til en fornøjelse at opholde sig i området.

I den sammenhæng vil vi gerne nævne, at vi har valgt ikke at lave nye regler for både på stranden og i klitterne, selv om vi erkender, at der er et stigende problem med både der efterlades i strandområdet. I stedet vil vi opfordre til, at alle der har både opfører sig ansvarligt og sørger for at tage bådene hjem på egen grund i de perioder, hvor de ikke er i området og om vinteren. Vi vil følge udviklingen og om nødvendigt komme med forslag til nye regler på en efterfølgende generalforsamling.

5. Bogen om Skærby strand
Bogens oplag er nu næsten udsolgt og har givet foreningen midler til at sætte aktiviteter i gang vedrørende naturpleje af vort område.

20. april holdt Marianne Kibenick et oplæg om bogen og arbejdet med den, på en netværkskonference for sommerhus-grundejerforeninger arrangeret af Udvikling Nordvestsjælland, hvor også Henrik Grüttner deltog. Oplægget var et blandt flere oplæg om naturpleje o.l. men det var tydeligt, at mange af de andre foreninger var imponerede over arbejdet og den interesse det havde skabt i vores forening.

Henrik Grüttner tilmeldte Skærby Strand Grundejerforening til netværket om udarbejdelse af lokalplaner.

6. Hjemmesiden: www.skaerbystrand.dk
Hjemmesiden er løbende blevet opdateret, så den fremstår med aktuelle oplysninger. Bestyrelsen håber at medlemmerne udnytter denne mulighed for at finde oplysninger om foreningen og dens aktiviteter.

7. Vibo
På foranledning af mange grundejerklager gennem årene over pigtrådshegnet, havde bestyrelsen i 2006 et møde med Vibo grundejerforening. Vi har ikke holdt noget møde i 2007, men planlægger at holde et møde her i 2008 samt igangsætte det længe planlagte hegnssyn.

8. Kommunikation med medlemmerne

Vi håber at finde en bedre måde at kommunikere med medlemmerne på.

Som det fremgår af regnskabet, bruger vi rigtig mange penge på at sende breve.

Vi appellerer til medlemmerne om at indbetale kontingentet til tiden, så vi undgår ekstra arbejde og -udgifter til rykkere.

Mindst 30 medlemmers kontingent går til porto. De penge kunne bruges bedre.

Efter bestyrelsens oplysninger har cirka halvdelen af medlemmerne oplyst e-mailadresse. Vi vil fremover benytte disse adresser til udsendelse af meddelelser. Generalforsamlingsudsendelsen er dog undtaget. For at det kan lykkes, er det afgørende, at e- mailadresserne er ajourført. Dette sker nemmest ved at maile adressen til kassereren: magrethe@stollberg.dk

Det er en uvurderlig hjælp for kassereren at få oplyst vejnavn og nummer ved kontingentindbetaling, ligesom det sparer meget detektivarbejde at blive informeret om ejerskifte.

9. Betaling for flere matrikler

Enkelte grundejere, som ejer mere end en matrikel, ønsker kun at betale for en. Dette er ikke i strid med vedtægterne, men vi synes det er beklageligt, at de pågældende på denne måde udhuler foreningens økonomiske grundlag. Vi opfordrer derfor til, at man er medlem med alle de matrikler man ejer. Dermed får man jo også øget indflydelse.

10. Andet
Som allerede meddelt sidste år har bestyrelsen rettet henvendelse til kommunen om volden på hjørnet af Skærbyvangen og Popplvej. I første omgang fik vi et henholdende svar, men efter at kommunen selv skrev i Landliggeren, at opførelse af volde eller anden terrænregulering kræver tilladelse fra kommunen, har vi rettet fornyet henvendelse til kommunen om sagen, da vi ikke mener en sådan tilladelse foreligger. Vi har dog endnu ikke hørt fra kommunen om dette.

Som det fremgår, har der været rigeligt at arbejde med for bestyrelsen, og vi har også masser af ideer til videre indsatser: Arbejdet med at udmønte målsætningen skal forsættes med en række konkrete aktiviteter, vejenes tilstand skal fastholdes eller forbedres, der skal gøres noget ved telefonhuset, o.s.v.

På vegne af bestyrelsen

Henrik Grüttner

konstitueret formand

6. juni 2008

 

Bilag: Foreningens målsætning (klik for at se)